aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zondag Jubilate, 30 april 2023
1 Petrus 2,11-25
Vertaling
11Geliefden, als te gast zijnde vreemdelingen1
dring ik aan af te zien van zelfzuchtige2 verlangens
welke strijden tegen het leven3
12[en] jullie doen en laten onder de volkeren goed te houden opdat,
terwijl zij over jullie kwaad spreken als over misdadigers,
zij na waarneming op basis van jullie goede werken,
God zullen eren op de dag van de inspectie4   
13Schik je onder5 elk menselijk schepsel6
omwille van je Heer,
hetzij aan de koning als overste,
14hetzij aan landvoogden als degenen die door hem gestuurd werden
tot straf van schurken en tot lof van wie goed doen7
15Want zó is het de wil van God
dat jullie door goed te doen
de onwetendheid van de dwaze mensen tot zwijgen brengen,-
16als vrije [mensen]
zonder de vrijheid te gebruiken als dekmantel voor het kwaad,
maar als slaven van God.
17Eer allen, heb de gemeenschap lief, vrees God, eer de koning8
18De huisdienaren9 , die zich in alle vrees onderschikken aan meesters,
niet enkel aan goede en vriendelijke maar ook de kromme.
19Want dit is genade,
als iemand door het bewustzijn van God verdriet doorstaat,
ten onrechte lijdend.
20Want wat is dat voor een roep10
indien jullie zondigend en geslagen, standhouden.
Maar indien jullie al goed doende en lijdende standhouden,
dat is genade bij God.
21Want hiertoe zijn jullie  geroepen,  
omdat ook  Christus geleden heeft voor jullie,
jullie een model achterlatend
opdat jullie in zijn voetsporen zouden treden;
22die geen zonden heeft begaan,
noch is bedrog in zijn mond gevonden;
23die wanneer hij  werd uitgescholden niet terug schold.
Lijdend niet dreigde
maar zich overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelde11
24die zelf onze zonden heeft gedragen12 in zijn lichaam op het hout13
opdat wij, dood voor de zonde,
zouden leven voor de gerechtigheid.
Door zijn striemen zijn jullie genezen.
25want jullie waren als verdwaalde schapen,
maar jullie hebben je nu omgekeerd
naar de herder en opzichter van jullie leven.14
Noten
1de twee woorden die min of meer synoniemen zijn, heb ik samengevoegd.
2Eigenlijk 'vleselijk', maar uiteindelijk gekozen voor 'zelfzuchtig', de mens als een op zichzelf gericht wezen. M.H. Bolkestein, De brieven van petrus en Judas, Callenbach 1984, 94
3psychē 'Ziel"hoeft niet Grieks te worden uitgelegd, maar het kan betekenen het wezenlijk van de mens en kan ook als toekomstig leven worden opgevat, zie M.H. Bolkestein, 94
4Vaak vertaald als 'vergelding'. het gaat eerder om toezien, bezoeken, let op de verwantschap met épiskopos',v. 25.
5hypotassō betekent een erkenning en respect van ieders bijzonder functie
6'ktisis’, kan niet betekenen ‘instelling’, maar betekent hier schepsel. De keizer wordt zo terug gebracht tot menselijk schepsel en zo ontgoddelijkt.
7Zou Luther uit deze brief de mosterd gehaald hebben voor zijn uitspraak: Een christen is een zeer vrije heer over alle dingen, aan niemand onderworpen. Een christen is een zeer dienstvaardige knecht van allen, onderworpen aan allen.
8Spreuken 24:21
9Woord wordt gebruik voor huisdienaren. Zij die meewerkten in het huis als onderwijzers en schrijvers bijvoorbeeld. Het kan moeilijk een vocatief zijn als er een lidwoord bij staat en er is sprake van een mediaal participium praesens. Maar hierdoor komt de zin wel in de lucht te hangen. Van Houwelingen zou dit wijzen op een semitische invloed op het Grieks. Waardoor toch gepleit wordt voor een imperatief?  P.H.R Van Houwelingen, 1 Petrus. Rondzendbrief uit Babylon, Kok, 2013,12 en 97.
10'kleos' komt van 'kaleo', roepen. Ik heb 'roep' gebruikt als synoniem van roem.cd
11Participium praesens wordt gebruikt voor gelijktijdigheid.
12het werkwoord heeft ook iets van optillen
13 De zin kan grammaticaal duiden op een priesterlijk zondoffer. Het hout is dan de aanduiding van het kruis als altaar (Lev 14:20) Anderen zien liever Jes 53:12. Het kan echter ook de plaats van vervloeking zijn. Met de kruisiging van zijn lichaam worden door de vrijwillige overnam nu aan het het lichaam van Christus klevende zonden gekruisigd. M.H. Bolkenstein, De brieven van Petrus en Judas, Callenbach 1984,112,113
14vers 21-25 citaten uit Jes. 53:5-9
Afdrukken | vertaling door Eefje | bij Zondag Jubilate
Laatste wijziging 10 Mar 2023 15:42:21
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Petr. 2,11-25 [Epistel] Als wie vrij zijn...., 1Petr. 2,19-25 [Epistel] , 1Petr. 2,19-25 [Epistel] , 1Petr. 2,13-25 [Epistel]

Zondag Jubilate - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Petr. 2,11-25 [Epistel]
Neh. 9,6-15 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 146; Colofon