aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Invocabit, 26 februari 2023
Matteüs 4,1-11
Vertaling
1Toen1 werd Jezus naar de woestenij geleid door de geest
om door de duivel2 beproefd te worden.
2Na veertig dagen en veertig nachten gevast te hebben
had hij op het eind honger.
3De beproever die naar hem toe was gekomen, zei hem:
‘Als u de zoon bent van God,
zeg dan dat deze stenen broden worden.’
4Hij dan zei ten antwoord:
‘Er staat geschreven:
“Niet van brood alleen zal de mens leven,
maar van alle woord, dat door de mond van God uitgaat.”’
5Dan neemt de duivel hem mee naar de heilige stad;
hij zette hem op de dakrand van de tempel
6En hij zegt hem:
‘Als u de zoon bent van God,
werp uzelf naar beneden,
want er staat geschreven:
“Zijn engelen instrueert hij aangaande u:
dat ze u op handen zullen dragen,
zodat u uw voet niet aan een steen stoot.”’
7Jezus zei hem:
‘Er staat ook geschreven:
“U zult de Heer, uw God, niet beproeven.”’
8Ook neemt de duivel hem mee naar een zeer hoge berg
en hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld zien en hun glorie.
9En hij zei hem:
‘Dit alles zal ik u geven,3
als u neervalt en zich voor mij neerbuigt.’
10Dan zegt Jezus hem:
‘Ga weg, satan4 ,
want er staat geschreven:
“Voor de Heer, uw God, zult u zich neerbuigen
en hem alleen dienen.”’
11Toen verliet5 de duivel hem.
En zie, engelen kwamen naar hem toe
en bedienden6 hem.
Noten
1Τότε: komt voor in v. 1 'Toen', v. 5 'Dan', v. 10 'Dan', en v. 11 'Toen'.
2διαβόλος, meestal vertaald met 'duivel', het Griekse woord betekent: 'aanklager'.
3De twee andere beproevingen worden ingeleid met 'Als u de zoon bent van God'. Dat ontbreekt hier. Is ook logisch, omdat hij, als hij neervalt en zich voor de duivel neerbuigt, hij geen zoon van God meer is, maar zoon van de duivel.
4Van oorsprong is dat een Hebreeuws woord dat 'tegenstander' betekent.
5ἀφίησιν: meestal vertaald met 'loslaten' of 'laten gaan'. Die vertaling doet mijns inziens te weinig recht aan de relatie met v. 3: hij komt naar hem toe, en nu (v. 11) verlaat hij hem.
6Meestal wordt vertaald met 'dienden hem'. Ik vertaal liever met 'bedienden hem' om zo iets van tafeldienst/het serveren van een maaltijd te suggereren, in aansluiting op v. 2 'had hij op het eind honger'.
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij Invocabit
Laatste wijziging 17 Feb 2023 13:15:59
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 4,1-11 [Evangelie] , Mat. 4,1-11 [Evangelie] , Mat. 4,1-11 [Evangelie]

Invocabit - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 3,1-9 [OT]
Mat. 4,1-11 [Evangelie]
Gen. 2,15-25 [OT]
Mat. 4,1-11 [rector]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 117; Colofon