aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e na Epifanie, 8 januari 2023
Matteüs 3,13-17
Inleiding
Het Oecumenisch Leesrooster geeft twee mogelijkheden: de wijzen uit het oosen (Mat 2,1-12) of de doop van Jezus (Mat 3,13-17). Als online exegeseteam kozen we voor het verhaal over Jezus die met de heilige geest wordt gedoopt.
De NBG51 brengt ten onrechte een scheiding aan tussen 3,1-12 en 3,13-17. Dat doet de NBV21 terecht niet. Maar zij missen de geleding van de tekst: vv. 1-4 ('in die dagen'), vv. 5-12 ('toen'), vv. 13-15 ('dan') en vv. 16-17 ('toen').
Vertaling
1In die dagen verschijnt1 Johannes de Doper
die in de woestijn van Judea verkondigt
2[en] zegt:
‘Kom tot (ander) inzicht,
want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.’
3Want deze is het van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, die zegt:
‘Een stem van iemand die in de woestijn roept:
“Bereidt de weg van de HEER,
maakt zijn paden gelijk.”
4Hij, Johannes, had kleren (gemaakt) van kameelharen
en een leren gordel om zijn lendenen.
Zijn voedsel was: sprinkhanen en wilde honing.

5Toen trok Jeruzalem en geheel Judea en geheel de omgeving rond de Jordaan tot hem uit.
6Ze werden in de rivier de Jordaan door hem ondergedompeld, onder belijdenis van hun zonden.
7Toen hij dan velen van de farizeeën en sadduceeën op de doop zag komen,
zei hij hun:
‘Adderenverweksel2
wie heeft jullie aanwijzing gegeven om voor de op handen zijnde toorn te vluchten?
8Brengt dan vrucht voort,
het tot (ander) inzicht komen waardig.
9En bedenk niet om in julliezelf te zeggen:
“Wij hebben Abraham tot vader,”
want ik zeg jullie
dat God in staat is uit deze stenen kinderen te verwekken voor Abraham.
10Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen;
elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt,
wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
11Ik dompel3 jullie onder in water om tot (ander) inzicht te komen,
maar hij die na mij komt, is sterker dan ik,
van wie ik niet geschikt ben om de sandalen te dragen.
Hij zal jullie onderdompelen in heilige geest en vuur,
12wiens wan in zijn hand is.
Hij zal zijn dorsvloer geheel reinigen
en zijn graan in de schuur bijeenbrengen.
Het kaf evenwel zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur.’

13Dan verschijnt Jezus uit Galilea bij de Jordaan,
tot Johannes om door hem ondergedompeld te worden.
14Maar hij trachtte dat geheel en al te voorkomen, zeggend:
‘Ik heb nodig om door u ondergedompeld te worden,
en u komt tot mij?’
15Jezus zei hem evenwel ten antwoord:
‘Laat onmiddellijk los,
want zo past het ons alle gerechtigheid te vervullen.

Toen liet hij hem los.
16Toen hij dan ondergedompeld was, steeg Jezus gelijk op uit het water,
en zie, de hemelen werden [voor hem] geopend
en hij zag Gods geest
neerdalen als een duif en op hem komen.
17En zie, een stem uit de hemelen, die zegt:
‘Deze is mijn geliefde zoon,
in wie ik welbehagen heb.’4
Noten
1Het verbum παραγίνεται — historisch presens — komt in Mat. 3 twee keer voor':  v. 1 (Johannes de Doper) en v. 13 (Jezus). Wordt vaak vertaald met 'treedt op' (zie NBG51). BDAG heeft 'to appear'/'make a public appearance'. Dat ('verschijnen') lijkt me voor deze 1ste Epifaniezondag een mooie vertaling. Let op, we hebben met twee verschijningen van doen: eerst van Johannes de Doper (v. 1) en daarna van Jezus (v. 13).
2Γεννήματα ἐχιδνῶν wordt meestal vertaald met 'adderengebroed'. Verderop (v. 9) komt het werkwoord 'verwekken' voor. Dat verband wil ik in de vertaling niet kwijt.
3Liever, want concreter en passender bij de Jordaan dan '(Ik) doop (jullie)'.
4Op www.nicoriemersma.nl kan je nog een aantal exegetische kanttekeningen bij Matteüs 3,1-17 vinden.
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 1e na Epifanie
Laatste wijziging 22 Dec 2022 15:07:12
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 3,13-17 [Evangelie] , Mat. 3,13-17 [Evangelie] doop van Jezus, Mat. 3,13-17 [Evangelie]

1e na Epifanie - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ef. 3,1-12 [Epistel]
Jes. 42,1-7 [OT]
Mat. 3,13-17 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 159; Colofon