aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e Zondag van Advent, 18 december 2022
Matteüs 1,1-17
Vertaling
1Boek van de verwekking1 van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.

2Abraham verwekte Izak,
Izak verwekte Jakob;
Jakob verwekte Juda en zijn broers;
3Juda verwekte Perez en Zerah uit Tamar;
Perez verwekte Hezron
Hezron verwekte Aram;
4Aram verwekte Aminadab,;
Aminadab verwekte Nahesson;
Nahesson verwekte Salmon;
5Salmon verwekte Boaz uit Rachab;
Boaz verwekte Obed uit Ruth;
Obed verwekte Isaï;
6Isaï verwekte David, de koning;

David verwekte Salomo uit die van Uria;
7Salomo verwekte Rehabeam;
Rehabeam verwekte Abia;
Abia verwekte Asa;
8Asa verwekte Josafat;
Josafat verwekte Joram;
Joram verwekte Uzzia;
9Uzzia verwekte Jotham;
Jotham verwekte Achaz;
Achaz verwekte Hizkia;
10Hizkia verwekte Manasse;
Manasse verwekte Amon;
Amon verwekte Josia;
11Josia verwekte Jechonia en zijn broers, ten tijde van de Babylonische deportatie2 .

12Na de Babylonische deportatie verwekte Jechonia Sealthiël;
Sealthiël verwekte Zerubbabel;
13Zerubbabel verwekte Abihud;
Abihud verwekte Eljakim;
Eljakim verwekte Azor;
14Azor verwekte Zadok;
Zadok verwekte Achim;
Achim verwekte Eliud;
15Eliud verwekte Eleazar;
Eleazar verwekte Matthan;
Matthan verwekte Jakob;
16Jakob verwekte Jozef, de man van Maria,
uit wie Jezus verwekt is, die Christus genoemd wordt.

17Alle geslachten dan, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten;
en van David tot de Babylonische deportatie zijn veertien geslachten;
en van de Babylonische deportatie tot de Christus zijn veertien geslachten.
Noten
1Meestal vertaald met 'geslachtslijst' (NBG51) dan wel 'overzicht van de afstamming' (NBV21); ik kies voor de vertaling van Frans Breukelman in Bijbelse Theologie III/1, waardoor de lezer direct het verband kan zien met Genesis 5:1, 'Dit is het boek van de verwekkingen van Adam'.
2μετοικεσία wordt meestal vertaald met 'ballingschap', BDAG geeft aan: 'removal to another place of habitation, deportation'. Ik heb voorkeur om dat harde woord ('deportatie') hier te laten horen.
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 4e Zondag van Advent
Laatste wijziging 26 Oct 2022 12:02:21
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

4e Zondag van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 38,24-30 [rector]
Mat. 1,1-17 [Evangelie]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 496; Colofon