aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Dankdag, 2 november 2022
Lucas 17,11-19
Vertaling
11En het geschiedde tijdens het optrekken naar Jeruzalem1 ,
dat Hij dwars door Samaria en Galilea2 trok.3
12Toen Hij een zeker dorp binnenging
kwamen er tien leproze mannen naar Hem toe
die op een afstandje bleven staan.4
13En zij verhieven hun stem
en zeiden:
“Jezus, meester, heb medelijden met ons”5 .
14Toen Hij hen zag,
zei Hij tegen hen:
“Als jullie weggaan,
laat je dan aan de priesters zien”6 .
En het geschiedde dat zij gereinigd7 werden
toen ze vertrokken.
15Eén van hen, die zag dat hij genezen was,
draaide zich om
God lovende met luide stem.8
16En hij ging met zijn gezicht op de grond liggen voor Zijn voeten
en bedankte Hem;
deze was nog wel een Samaritaan.9
17Jezus antwoordde hem en zei:
“Zijn niet alle tien gereinigd?
Waar zijn de andere negen?”
18Is er van de teruggekeerden niemand anders gevonden dan alleen deze allochtoon10
om God eer te bewijzen?
19En Hij zei tegen hem:
“Als u weer opstaat, ga dan heen:
uw geloof11 heeft u gered”12 .
Noten
1Luc. 9:51-53!
2Vgl. Mar. 9:30.
3Tussen Luc. 13:22 en Luc. 19:28.
4Vgl. Lev. 45-46.
5Een heel vroeg ‘Kyrie, eleison’.
6Vgl. Lev. 14:1-32, Luc. 5:14.
7Of ‘genezen’, maar in de oudheid werd ziekte als onreinheid, en vaak zelfs als goddelijke ‘straf’ voor een overtreding gezien of als de invloed van kwade geesten.
8Vgl. 2 Kon. 5:14-15.
9Vgl. Luc. 9:52. De Samaritanen werden door de Joden als afgescheidenen beschouwd (zie 2 Kon. 17:24-41) en leefden daarom op gespannen voet met hen. Niettemin blijft Jezus vriendelijk voor deze bevolkingsgroep, waarvoor Lucas een bijzondere aandacht heeft: zie Luc. 10:29-37 (barmhartige Samaritaan); Luc. 17:11-19 (genezing).
10Ἀλλογενής, lett. ‘van andere afkomst’: vreemdeling, niet-Jood.
11Πίστις, vertrouwen, geloof (niet in dogmatische zin). Vgl. Luc. 17:5-6.
12Σώζω, genezen, bewaren, redden, beschermen. Vgl. Mat. 9:22, Mar. 5:34, Luc. 8:48-50. e.a.
Afdrukken | vertaling door Peter | bij Dankdag
Laatste wijziging 5 Aug 2022 11:42:51
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-21 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-17 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Luthers leesrooster] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] dankend naar Jeruzalem, Luc. 17,11-19 [Evangelie] Over grenzen heen kijken

Dankdag - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 17,11-19 [Evangelie]
1Kron. 29,10-16 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 342; Colofon