aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van de herfst, 23 oktober 2022
Lucas 18,9-14
Inleiding
Het verhoorde smeekgebed
Vertaling
9Hij zei tot sommigen1 ,
overtuigd2 zelf rechtvaardigen te zijn,
terwijl zij de rest verachten3 ,
deze gelijkenis:
10Twee mensen gingen op4 naar de tempel om te bidden,
de één farizeeër,
de ander tollenaar5 .
11De farizeeër, stond6 en bad bij zichzelf7 :
“God, ik dank je dat ik niet ben
zoals de rest van de mensen,
dieven8 , onrechtvaardigen, echtbrekers9 ,
of ook zoals die tollenaar.
12Ik vast10 tweemaal vanaf de sabbat,
ik geef tienden11 van alles wat ik verdien12 ”.
13De tollenaar echter,
bleef van verre13 , staan14
wilde zijn ogen niet op heffen15 naar de hemel.
Maar hij sloeg16 zich op zijn borst17 , met de woorden:
“God, wees mij genadig18 , zondaar die ik ben19
14Ik zeg jullie:
Deze daalt20 gerechtvaardigd af naar zijn huis,
meer dan21 die andere22 .
Want ieder die zichzelf verhoogt23 , zal worden vernederd24 ;
maar wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd.
Noten
1SVV, KJV en Münchener NT; "met het oog op sommigen" in NBV, NBG, Naarden
2πείθω + dat: "die op zichzelf hun vertrouwen hebben gesteld" (Nielsen) “bij zichzelf overtuigd zijn, zich inbeelden” (Murre)
3ἐξουθενέω: minachten, versmaden (part.praes)
4ἀναβαίνω i.t.t. vs. 14
5τελώνης
6part.aor
7voor vergelijkbare gebeden Strack-Billerbeck II, 240
8ἅρπαξ: rover, hebzuchtige
9μοιχός: echtbreker
10νηστεύω: zich onthouden, vasten, m.n. het privé vasten, buiten de officiële vastendagen om. Bijv. 2 Sam 12:16 David
11ἀποδεκατόωδεκατόω: vertienen vlgs. Dt 14:22vv,28vv
12κτάομαι: zich verwerven, krijgen, bezitten
13μακρόθεν cf. Lk 15:20 μακραν ver, veraf, ver weg, de buitenste voorhof?
14perf.part
15ἐπαίρω: opheffen, verheffen
16τύπτω: slaan, stoten, cf. Lk 23:27
17στῆθος: (in)borst, hart, innerlijk, borst
18ἱλάσκομαι: vriendelijk stemmen, verzoenen, genadig zijn: wees mij genadig
19cf. Ps 25:11; 79:9; cf. Ex 32:14 LXX: “de Heer verzoende zich….” In Hebr. “nacham”
20καταβαίνω, cf in vs. 10 ἀναβαίνω
21παρά, bij vergelijkingen, zie Murre II, 1247 b1, cf. Lk 13:2, maar Nielsen: "in tegenstelling tot"
22of Harry Pals "aan de ander voorbij". Strack-B "Dieser ging als ein Gerechtfertigter in sein Haus hinab vor jenem"
23ὑψόω: oprichten, verheffen, verhogen, een hogere plaats doen innemen
24ταπεινόω: met de grond gelijk maken, verootmoedigen, verlagen, vernederen
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 6e van de herfst
Laatste wijziging 9 Jun 2022 12:04:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 18,9-14 [Evangelie] , Luc. 18,9-14 [Evangelie] , Luc. 18,9-17 [Evangelie] , Luc. 18,9-14 [Evangelie] , Luc. 18,9-14 [Evangelie] , Luc. 18,9-14 [Luthers leesrooster] de gerechtvaardigde, Luc. 18,9-14 [Evangelie]

6e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 18,9-14 [Evangelie]
2Kon. 4,8-37 [rector]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 349; Colofon