aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de herfst, 16 oktober 2022
Lucas 18,1-8
Vertaling
1Hij sprak een gelijkenis tot hen
met het oog er op dat ze altijd moeten1 bidden
en niet de moed verliezen.
2Hij zei:
Er was een rechter in een stad
die geen ontzag had voor God
en zich van geen mens iets aantrok.
3Er was een weduwe in die stad.
Ze kwam steeds2 naar hem toe en zei:
Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij3
4Hij wilde niet, een tijd lang.
Daarna zei hij bij zichzelf:
Al heb ik geen ontzag voor God
en trek ik me van geen mens iets aan,
5omdat deze weduwe het mij lastig maakt,
zal ik haar recht doen,
anders komt ze me uiteindelijk4 nog in het gezicht slaan.
6De Heer zei:
Hoor wat de rechter-in-onrecht5 zegt.
7Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht tot hem roepen —
en hij geduld heeft met hen6 ?
8Ik zeg jullie:
Hij zal hen recht doen, met spoed7 .
Maar wanneer de mensenzoon komt,
zal hij dan het vertrouwen8 vinden op aarde?
Noten
1δειν geeft onontkoombaarheid aan: het nodig zijn of niet anders kunnen (vergelijk: Wij moeten Gode zingen, Liedboek 713).
2ερχομαι (indicativus imperfectum medium): iteratief opgevat (vergelijk: προς το δειν παντοτε προσευχεσθαι αυτους 18,1).
3εκδικησον (verbum) en αντιδικος (nomen) hebben beide de stam δικη die in het Nederlands moeilijk herkenbaar-concordant te vertalen is.
4εις τελος: naar/aan het einde.
5De brontekst gebruikt niet het bijvoeglijk naamwoord (κριτης αδικος), zoals bijvoorbeeld in 16,11 (εν τω αδικω μαμωνα), maar een opvallende constructie (κριτης της αδικιας) die ook in 16,8 voorkomt (οικονομος της αδικιας) voor een rentmeester die functioneert binnen een systeem van onrecht.
6V. 7c is een ‘crux interpretum’: in welke relatie staat v. 7c tot v. 7ab, gezien het verschil in verbale vormen: v. 7a aoristus coniunctivus (ποιηση) en v. 7c praesens indicativus (μακροθυμει)? Nico Riemersma (Het Lucasevangelie onder de loep: Stijl, opbouw en theologie, Middelburg 2018, 214-234) analyseert diverse vertalingen en interpretaties alvorens met een eigen oplossing te komen, die ik in beginsel volg: v. 7a benoemt het overeenkomstig handelen (recht doen) en v. 7c het verschil in motivatie daartoe tussen God en de rechter-in-onrecht.
7Vergelijk de overeenkomst in zinsbouw tussen v. 4a en v. 8b met aan het eind respectievelijk επι χρονον en εν ταχει.
8πιστις met artikel lijkt betrekking te hebben op het vertrouwen in een spoedige rechtsverschaffing (v. 8b).
Afdrukken | vertaling door Klaas Holwerda | bij 5e van de herfst
Laatste wijziging 9 Jun 2022 12:03:32
Reacties:
jaap goorhuis: een paar opmerkingen bij de vertaling [2022-09-29 08:04:25]
v.1 dit is geen goed Nederlands. Wij zeggen zoiets als: met het oog daarop dat ...
v.6 De rechter van het onrecht is Nedergrieks. Dat zeggen wij zo niet. Dus gewoon: de onrechtvaardige rechter.
v.7c Wat hier staat begrijp ik zo niet. Evenmin zie ik trouwens een crux interpretum.
Er zijn in vers 7 twee hoofdwerkwoorden, verbonden met het voegwoord kai.
Dus: zal God geen recht doen aan ... en grootmoedig zijn over...
Nico Riemersma: Ik heb niet de indruk dat je het probleem ziet, zoals Holwerda mij citerend aangeeft: eerst een conjunctivus en dan een presens + zijn het twee aparte zinneen: een vraag + een gewone zin of is het een zin met twee werkwoorden [2022-10-10 11:06:18]
jaap goorhuis: v. 7: ik blijf erbij dat wij moeten vertalen in goed en ook begrijpelijk Nederlands. Ons vertaalwerk moet voorleesbaar zijn in de kerk. Dat is vers 7 zoals Klaas het vertaalt niet. [2022-10-12 10:16:56]
L vd Bogaard: Alternatief voorstel bij v. 7c: [2022-10-14 09:39:09]
'en hij geduld heeft met hen?' (καὶ μακροθυμεῖ ἐπʼ αὐτοῖς;) zou ook vertaald kunnen worden: 'en laat hij hen lang wachten?' Vgl. LSJM: 'to be slow to help' i.v. μακροθῡμέω 2, met vermelding van deze plaats.

Andere vertalingen: Luc. 18,1-8 [Evangelie] Een gelijkenis over een rechter en een weduwe, Luc. 18,1-8 [Evangelie] , Luc. 18,1-8 [Evangelie] , Luc. 18,1-8 [Evangelie] De rechter die zich alleen om zichzelf bekommert, Luc. 18,1-8 [Evangelie]

5e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 18,1-8 [Evangelie]
2Kon. 2,19-25 [rector]
2Kon. 2,19-25 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1949; Colofon