aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van de zomer, 31 juli 2022
Lucas 12,13-21
Inleiding
Wat "bezit" je als mens?
Vertaling
13Iemand uit de menigte zei hem:
“Meester1 , zeg mijn broer dat hij de erfenis met mij deelt2
14Maar hij zei tegen hem:
“Mens, wie heeft mij aangewezen als rechter of verdeler3 over jou?”
15Hij zei tegen hen:
“Kijk uit en hoed jullie voor alle hebzucht,
want ook wanneer iemand overvloed heeft,
behoort zijn leven4 niet tot zijn bezittingen”
16Hij zei hen een gelijkenis, hij zei:
“Van de een of andere5 rijke mens had de aarde6 goed gedragen7 .
17Hij redeneerde bij zichzelf en zei:
Wat zal ik8 doen,
want ik heb niets waar ik mijn9 vruchten samen kan brengen.
18Toen zei hij:
Dit zal ik doen:
ik zal mijn10 voorraadschuren11 afbreken en grotere bouwen
en ik zal daar bijeen brengen al het graan en mijn goederen.
19En ik zal mijn12 ziel zeggen:
Ziel, je hebt vele goederen liggen voor vele jaren;
rust, eet, drink, verheug je!13
20Maar God zei tegen hem:
Dwaas!14 , deze nacht zullen ze15 je ziel van je opeisen16
en wat jij hebt gereed gemaakt17 , voor wie zal het zijn?
21Zo is hij die zichzelf18 verrijkt19 en niet in20 God rijk is”
Noten
1cf. Num. 27:8 en Deut. 21:17 betreffende het erfrecht
2μερίζω — verdelen vandaar in volgende vers: μεριστής
3μεριστής– scheidsrechter, hapax in NT
4ζωή, de rijke man spreekt van zijn ψυχή
5τὶς – “gewoon” Hemelsoet/Monshouwer – “een of ander” of: “een zeker(e)” (SV) of “zomaar” Naardense Bijbel. Oosterhuis/van Heusden en NBV laten het helemaal weg
6χώρα —  streek, meestal als vertaling voor eretz; NBV “het landgoed van een rijke man had veel opgebracht”
7εὐφορέω – opgebracht, hapax NT
8eerste van zes “ ik – uitspraken”
9hier eigent hij zich de vruchten van de aarde toe en in het vervolg gaat het ook alleen maar over zichzelf: ik zal…
10eerste van drie “ mijn – uitspraken”
11ἀποθήκη — schatkamer – in LXX voor Ex. 16:23,32, Deut. 28:5,17, 1 Kron. 28:12,29:8 en Jer. 50:26
12maar zijn ziel is niet zijn eigen bezit
13deze vier woorden vormen de halacha van Sukkoth
14ἄφρων – onverstandige
15of: “zal men” – als omschrijving van de godsnaam, vaak in rabbijnse literatuur. NBG “wordt afgeëist”
16ἀπαιτέω – cf. Gen. 9:5. Cf. Jes. 22: 13
17ἑτοιμάζω – bereiden
18ἑαυτοῦ met nadruk in de dativus: helemaal voor zichzelf
19 θησαυρίζω – schatten verzamelen
20εἰς – naar God toe, in Gods richting
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 7e van de zomer
Laatste wijziging 9 Jun 2022 11:16:15
Reacties:
joepdubbink: kleine dingen bij deze vertaling [2022-07-27 06:23:44]
Mooie vertaling, vooral de laatste regel van vs. 15, '...behoort zijn leven niet tot zijn bezittingen' vind ik prachtig, een eye-opener.
vs. 14: rechter of verdeler over jou: υμας is meervoud, dus m.i. ‘over jullie’, in vs. 15 gaat dat wel goed, 'hij zei tot hen'.
vs. 16: zelfs een rijk mens bezit 'de aarde' niet, hij bezit land of grond. Dat εὐφορέω is overigens tekenend: de man is euforisch, zijn succes gaat met 'm aan de haal.

Andere vertalingen: Luc. 12,13-21 [Evangelie] , Luc. 12,13-21 [Evangelie] Rijk en dwaas, Luc. 12,13-21 [Evangelie] , Luc. 12,13-21 [Evangelie] , Luc. 12,13-21 [Evangelie]

7e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Pr. 2,1-11 [OT]
Luc. 12,13-21 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 132; Colofon