aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Hemelvaart, 26 mei 2022
Lucas 24,44-53
Gezegend afscheid
Vertaling
44Hij zei echter tot hen:
Deze wóórden van mij,
die ik tot jullie gesproken heb,
terwijl ik nog bij jullie was:
dat het vervuld moet worden
alles wat in de wet van Mozes, door de profeten en in de psalmen,
geschreven is over míj.
45Toen opende hij hun verstand,
om de Schriften te bevatten.
46En hij zei hun:
Zó is het beschreven,
dat de Christus [Gezalfde, Messias] heeft te lijden,
om ten derden dage uit de doden op te staan,
én op [op gezag van] zijn naam verkondigd zal worden:
bekering in vergeving van zonden aan alle volkeren.
beginnend vanuit Jeruzalem
48zijn jullie getuigen van deze dingen.
49En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op jullie.
Blijven jullie echter in de stad (zitten),
totdat jullie bekleed worden met kracht van omhoog.
50Hij leidde hen evenwel uit, tot naar Bethanië
en met opgeheven handen zegende hij hen.

51En het gebeurde, terwijl hij hen zegende,
dat hij van hen scheidde
en ten hemel opgevoerd werd.
52En zij – hem aanbiddend — keerden terug naar Jeruzalem
met grote vreugde,
53Voortdurend waren zij in de tempel,
God zegenend.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Hemelvaart
Laatste wijziging 26 Jan 2022 17:50:54
Reacties:
Nico Riemersma: -
V. 44 Zin is onaf: Beter: 'Dit zijn mijn woorden ...'
V. 44 Het voegwoord δὲ is niet altijd adversatief (‘evenwel’), kan ook ‘dan’ betekenen.
V. 45 Liever dan ‘bevatten’ zou ik συνιέναι vertalen met ‘begrijpen’.
V. 46  παθεῖν lijkt mij het subject van γέγραπται te zijn: ‘Alzo is het lijden van Christus … beschreven', net zoals ἀναστῆναι het subject is. Daarna volgen geen finale bijzinnen (‘om ten derde dage op te staan uit de doden teneinde …’).
V. 51 Er staat overigens niet ‘opgenomen’ (ἀναλημφθεὶς), maar ‘opgedragen’ (ἀνεφέρετο). [2022-04-30 19:50:13]

Andere vertalingen: Luc. 24,35-48 [Evangelie] , Luc. 24,35-48 [Evangelie] , Luc. 24,46-53 [Evangelie] , Luc. 24,49-53 [Evangelie] , Luc. 24,49-53 [Evangelie] Wachten op de belofte van de Vader, Luc. 24,35-48 [Evangelie]
Exegeses: Luc. 24,49-53 [Commentaar] Jezus, Luc. 24,35-48 [Commentaar] Opgestaan naar de Schriften

Hemelvaart - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2Kon. 2,1-15 [OT]
Luc. 24,44-53 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 371; Colofon