aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de 40 dagen, 13 maart 2022
Johannes 12,20-36
Inleiding
De Grieken krijgen van Jezus onderricht over zien in het verborgene, over deze wereld en de toekomstige, aan de hand van de graankorrel die sterft om vrucht te dragen
Vertaling
20Maar er waren enkele Grieken
onder hen die opgegaan waren
om neer te knielen op het feest.
21Die kwamen toen naar Filippus  toe
(die van Bethsaida in Galilea)
en ze vroegen hem, ze zeiden:
Heer, wij willen deze Jezus wel zien!1
22Filippus komt en zegt het aan Andreas,
Andreas komt, en ook Filippus
en ze zeggen het aan Jezus.
23Maar Jezus antwoordt hen zo, hij zegt:
Gekomen is het uur2   
dat de mensenzoon verheerlijkt wordt!
24Amen amen, ik zeg jullie:
als de graankorrel niet, gevallen in de aarde, sterft,
blijft hij op zichzelf3 , alleen;
maar als hij sterft,
draagt hij veel vrucht!
25Wie zijn ziel4 liefheeft5 verliest haar,
en wie zijn ziel haat6 in deze wereld7
tot8 eeuwigheidsleven9 zal hij haar bewaren!10
26Als iemand mij dient moet hij mij navolgen,
en waar ik11 ben, daar zal ook mijn dienaar zijn;
als iemand mij dient zal de Vader hem eer bewijzen.12
27Nu is mijn ziel geschokt,13
en wat moet ik zeggen?
Vader, red mij uit dit uur14 ?
Maar hierom ben ik juist gekomen: voor dit uur…15
28Vader, verheerlijk uw Naam!
Toen kwam er een stem uit de hemel:
Ik heb verheerlijkt16
en ik zal ook wéér verheerlijken!
29De menigte17 die daar stond en toehoorde
zei toen dat er een donderslag was geschied18 ,
anderen zeiden:
Een engel heeft tot hem gesproken!
30Jezus antwoordde en zei:
Niet om mij is deze stem geschied19 , maar om jullie!
31Nu20 is er een oordeel over deze wereld,
nu zal de heerser van deze wereld21 eruit gegooid22 worden, naar buiten!
32En ik23 – als ik verhoogd ben van de aarde,
zal ik allen naar mijzelf toe trekken.
33Dit zei hij om met een teken aan te geven24
wat voor dood hij zou gaan sterven…25

34Toen antwoordde de menigte hem:
Wij26 hebben gehoord27 uit de Torah,
dat de Messias blijft tot in eeuwigheid28
hoe kunt u29 dan zeggen
dat de mensenzoon verhoogd moet worden?
Wie is die mensenzoon?
35Toen zei Jezus tegen hen:
Nog een kleine tijd is het licht bij jullie.
Wandel zolang jullie het licht hebben,
opdat geen donker jullie bevangt;
wie wandelt in het donker, weet niet waar hij heen gaat.
36Zolang jullie het licht hebben, vertrouw op het licht,
opdat jullie zonen-en-dochters van het licht worden30 .
Dat sprak Jezus,
en weggegaan verborg hij zich voor hen.
Noten
1Naardense Bijbel ‘wat wij willen is: Jezus zien!’
2NBC21 ‘de tijd’
3‘autos’
4Naardense Bijbel: ‘lijf-en-ziel’
5de NBV21 parafraseert vrijelijk: ‘wie zich aan zijn leven vastklampt’; een groot verlies aan betekenis…
6is in de bijbelse traditie ‘afstand nemen van’ – zoals JHWH Esau ‘haat’; daarom staan er in de Naardense Bijbel aanhalingstekens omheen; NBV21 ‘loslaat’ – dat woord had de evangelist ook kunnen gebruiken, maar dat doet hij niet
7‘in deze wereld’ hoort bij ‘haat’
8beweging!
9met deze vertaling geef ik een kwaliteit van leven aan en voorkomt dat we denken aan een onbijbels hiernamaals, zoals de NBV21 kennelijk: ‘het eeuwige leven’; het gaat om de ‘olam-ha-ba’ die binnenbreekt in onze tijd
10‘behouden’ (NBV21) is strijdig met de strekking van deze woorden
11met nadruk
12waarom maakt de NBV21 hier een passivum van?
13‘angst’? ‘hart’? (NBV21
14NBV21 ‘ogenblik’
15zo ook Naardense Bijbel
16NBV21 ‘Ik heb mijn grootheid getoond’ sluit uit dat er sprake zou kunnen zijn van een object van de verheerlijking
17NBV21 ‘mensen’
18ik laat dat bijzondere woord toch maar klinken in de vertaling, doet ook de Naardense Bijbel, de NBV21 doet het zonder werkwoord
19Jezus verbindt dat ‘geschieden’ met de hemelse stem
20parallel aan het ‘nu’ in vs. 27
21parallel met ‘in deze wereld’ in vs. 25
22NBV21 ‘uitgebannen’
23weer met nadruk
24bewust zo vertaald: het hierin opgesloten woord ‘semeion’ 17x bij Johannes, rondom onze perikoop in 11 . 47 en 12 : 18 en 37
25dezelfde zinswending ook in 18 : 32 (i.c.m. ‘verheerlijken’) en 21 : 19 (over Petrus)
26met nadruk
27de NBV21 vervangt het kenmerkende bijbelwoord ‘horen’ helaas door ‘begrijpen’
28verwijzing naar Ps. 89 : 37; de NBV21 voegt het werkwoord ‘leven’ toe
29weer met nadruk
30heel uitdrukkelijk ‘worden’, en niet ‘zijn’ (NBV21)
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 2e van de 40 dagen
Laatste wijziging 20 Jan 2022 18:58:07
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 12,20-33 [Evangelie] , Joh. 12,20-33 [Evangelie] , Joh. 12,20-33 [Evangelie] , Joh. 12,12-24 [Luthers leesrooster] , Joh. 12,12-24 [Evangelie] Intocht in Jeruzalem, Joh. 12,20-33 [Evangelie] Wel een teken voor de Grieken

2e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 34,27-35 [OT]
Joh. 12,20-36 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 150; Colofon