aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e na Epifanie, 23 januari 2022
Johannes 1,35-52
Vertaling
35De volgende dag stond Johannes1 er weer, met twee van zijn leerlingen.
36Toen2 hij Jezus zag,
die daar rondliep,
zei hij:
‘Zie, het Lam van God’.
37De twee leerlingen hoorden
wat hij3 zei
en volgden Jezus.
38Toen Jezus zich omdraaide
en zag
dat ze Hem volgden,
zei Hij tegen hen:
‘Wat zoeken jullie?’
Zij zeiden tegen Hem:
‘Rabbi,
— vertaald betekent dat “Leraar” –4
Waar houdt U verblijf?’.
39Hij zei tegen hen:
‘Komt en ziet!’
Daarop gingen zij mee
en zagen
waar Hij verbleef,
en ze bleven de rest van die dag bij Hem;
het was omstreeks het tiende uur5 .
40Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee
die Johannes hadden gehoord
en hem gevolgd waren.
41Deze zocht meteen zijn eigen broer Simon op
en zei tegen hem:
‘Wij hebben de Messias gevonden!’
dat is vertaald: Christus.
42Hij nam hem mee naar Jezus.
Toen Hij hem zag,
zei Jezus:
‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes.
Jij zult Kefas genoemd worden’,
wat betekent: Petrus.
43De volgende dag wilde Hij verder trekken naar Galilea.
Dan treft Hij Filippus.
En Jezus zegt tegen hem:
‘Volg mij’.
44Filppus nu kwam van Bethsaïda, de stad van Andreas en Petrus.
45Filippus kwam Nathanaël tegen
en zei tegen hem:
‘Wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de Wet en de profeten hebben geschreven!
Jezus, de zoon van Jozef uit Nazaret.’
46Nathanaël zei daarop6 tegen hem:
‘Kan iets uit Nazareth goed zijn?’
Filippus zei tegen hem:
‘Kom en zie!’.
47Jezus zag Nathanaël naar hem toe komen
en zei over hem:
‘Kijk, een echte Israëliet7 ,
waarin geen bedrog is’.
48Nathanaël zei tegen Hem:
‘Waar kent U mij van?’.
Jezus antwoordde en zei tegen hem:
‘Voordat Filippus je riep
toen je onder de vijgenboom zat,
had Ik je al gezien’.
49Nathanaël concludeerde:
‘Rabbi, U bent de Zoon van God,
U bent de Koning van Israël!’.
50Jezus antwoordde en zei tegen hem:
‘Geloof je nou
omdat Ik je gezegd heb
dat Ik je zag onder de vijgenboom8 ?
Je zult grotere dingen zien dan deze!’.
51En Hij zei tegen hem:
‘Amen, amen, Ik zeg jullie:
jullie zullen de hemel geopend zien
en de engelen van God opstijgend en afdalend9 op de Zoon van de mens10 .’
Noten
1Er komt een verwarrend aantal Johannessen in de tekst voor:
hier: Johannes de Doper (v 28, 32), ook de vader van Simon Petrus (v 42) en de auteur van het evangelie
(? of de ‘Johanneïsche School’) als verteller met vertaalaantekeningen van Aramees naar Grieks.
2Het καί kan worden weergegeven met ‘toen’ of worden weggelaten.
3‘hij’ kan verwijzen naar Johannes, die net sprak, maar misschien ook op Jezus, als reden voor hun volgen.
4Opmerkelijk is dat in deze tekst drie maal de Griekse lezer geholpen wordt bij het verstaan van een Aramese tekst. (v 38, 41, 42).
5Ook mogelijk: ‘twee uur vóór zonsondergang’ of ‘rond een uur of vier’.
6Καί kan ook gewoon een vervolg aangeven.
7Ἰσραηλίτης komt 9x voor, Ἰουδαῖος 194x in NT. Zou er betekenis verschil zijn? Hier klinkt het bijna sarcastisch.
8Mogelijk verband met de Israëliet? v 47.
Vijgenboom als symbool van Israël. ‘Onder de vijgenboom’ dan aanduiding van iemand die de vrijheid van Israël is toegedaan, vandaar de goddelijke 'Koning van Israël'.
9Zo ook bij Jakob in Gen. 28:12.
Toch merkwaardig dat ‘engelen van God’ opstijgen en afdalen. Je zou eerder het omgekeerde verwachten.
10Mensenzoon: thema uit Daniël (7:9-14).
We hebben hier te maken met een menselijk figuur aan wie in de Eindtijd alle macht zal worden gegeven.
Daniël geeft geen interpretatie van zijn visioen. Er zijn meer visioenen, en in een daarvan wordt als heerser van de eindtijd "Michaël" genoemd (Daniël 12:1).
Deze naam betekent "Hij die is als God" en hoeft niet noodzakelijkerwijs de aartsengel met dezelfde naam te zijn.
De term staat hier ook min of meer tegenover de Zoon van God (v 49).
Afdrukken | vertaling door Peter | bij 3e na Epifanie
Laatste wijziging 18 Dec 2021 14:11:04
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Exegeses: Joh. 1,29-52 [Commentaar] Zoeken en gevonden worden

3e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 61,1-9 [OT]
Joh. 1,35-52 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1981; Colofon