aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Palmarum | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstavond, 24 december 2021
Lucas 2,1-20
Inleiding
Vertaling: Willemien Roobol
Vertaling
1Het geschiedde in die dagen,
dat er een verordening uitging van keizer Augustus
dat de gehele bewoonde wereld moest worden ingeschreven.
2Deze eerste inschrijving geschiedde
toen Quirinius stadhouder over Syrie was.
3En zij gingen allen op weg om te worden ingeschreven:
een ieder naar zijn eigen stad.
4Ook Jozef omhoog uit Galilea, uit de stad Nazareth
naar Judea, naar de stad van David
die Bethlehem genoemd wordt,
omdat hij kwam uit het huis en het geslacht van David.
5Om te worden ingeschreven met Maria,
zijn ondertrouwde vrouw1 die zwanger was.

6Het geschiedde, toen zij daar waren
dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou.2
7En zij baarde haar zoon, de eerstgeborene
en zij omwikkelde hem
en legde hem neer in een kribbe
omdat voor hen geen plaats was in de herberg.3

8En er waren herders in diezelfde streek
die op de akker verbleven4
en s’nachts de wacht hielden over hun kudde.
9En een engel van de Heer stond bij hen
en de eer van de Heer omstraalde hen
en zij vreesden met een grote vrees.5
10Maar zei de engel tot hen:
Vrees niet
want zie, ik verkondig jullie grote blijdschap
die zijn zal voor het hele volk:
11Dat voor jullie vandaag een redder is geboren
die is de gezalfde Heer in de stad van David.6
12En dit is voor jullie het teken:7
jullie zullen een kind vinden, dat omwikkeld is en ligt in een kribbe.

13En plotseling geschiedde samen met de engel
een menigte hemelse legermacht8
die God prees en zei:
14Eer in de hoge voor God
en op aarde vrede
in mensen van het welbehagen.9

15En het geschiedde
zodra de engelen van hen weggingen naar de hemel
dat de herders tot elkaar spraken:
Laten wij dan heengaan tot in Bethlehem
en laten wij zien dit woord, dat geschied is,
dat de Heer ons heeft bekend gemaakt.
16En zij gingen, terwijl zij zich spoedden
en zij vonden en Maria en Jozef en het kind liggend in de kribbe.
17En nadat ze gezien hadden,
maakten zij bekend dit woord
dat tot hen gesproken was over dit kind.
18En allen, die het gehoord hebben
verwonderden zich over wat door de herders tot hen gesproken werd.
19Maar Maria bewaarde deze woorden,
ze overwegende in haar hart10
20En de herders keerden om
God erend en prijzend
om alles, wat ze gehoord hadden en zagen
zoals gesproken werd tot hen.
Noten
1De stam μνηστεύω (uithuwelijken, verloven, ondertrouwen) komt drie keer voor, steeds in verband met Maria: Mat. 1,18, Luc. 1:27 en Luc. 2:5.
2De dagen waren vervuld dat zij baren zou, zie Gen. 25:24 over Rebecca
3Rochus Zuurmond heeft al in 1981 een artikel gewijd aan de mogelijkheid om hier te vertalen: omdat hun plaats niet was in de herberg. Zij hoorden er niet thuis om allerlei redenen.
4ἀγραυλέω is een hapaks: op het veld, de akker verblijven.
5Na het gesprek in het exegeseteam heb ik κύριος consequent vertaald met Heer. Het woord δόξα heb ik beide keren (9 en 14) vertaald met eer, maar heerlijkheid zou ook een optie zijn.
6Χριστὸς Κύριος: in de kantlijn wordt verwezen naar 1 Samuel 10:1 : de zalving van David
7Dit is voor jullie het teken: in de kantlijn wordt verwezen naar Jes. 38:7.
8De hemelse legermacht herinnert aan 1 Kon. 22:19 en Dan. 7:10 en Mat. 26:53
9Welbehagen is geen makkelijk begrip, maar zie Ps. 51:20.
10de woorden overwegende in haar hart herinnert aan Gen. 37:11, waar Jacob het woord bewaart rond de dromen van zijn zoon Jozef en het herinnert aan Dan. 7:28, waar Daniel deze woorden (droomgezichten) in zijn hart bewaart.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Kerstavond
Laatste wijziging 2 Sep 2021 17:10:04
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-21 [OT] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-14 [Evangelie] , Luc. 2,15-20 [Evangelie] het woord dat is geschied, Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie]
Exegeses: Luc. 2,1-20 [Commentaar] En het geschiedde...

Kerstavond - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 9,1-7 [OT]
Jes. 8,23-23 [OT]
Luc. 2,1-20 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 197; Colofon