aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de Advent, 19 december 2021
Lucas 1,57-80
Inleiding
Het zwijgen van Zacharias wordt door het loflied van zijn vrouw Elisabet en haar verwante Maria en door de geboorte van zijn zoon Johannes doorbroken in een loflied, waarin heel de traditie opklinkt
Vertaling
57Maar voor Elisabet werd de tijd1 vervuld2 om te baren,
en zij bracht een zoon voort.3
58Toen hoorden de omwonenden en haar verwanten
dat JHWH zijn solidariteit4 met haar groot gemaakt had
en zij waren mét haar blij.

59En het geschiedde5 op de achtste dag:
zij kwamen het jongetje besnijden
en ze riepen6 hem bij de naam van zijn vader: ‘Zacharias’…
60Ten antwoord7 zei zijn moeder:
Nee! Hij zal ‘Johannes’ worden geroepen!
61Ze zeiden tegen haar:
Er is niemand uit jouw verwanten
die met die naam wordt geroepen!
62Maar ze wenkten naar zijn vader,
hoe hij zou willen dat hij werd geroepen.
63En hij vroeg om een plankje en schreef wat hij wilde zeggen8 :
‘Johannes’ is zijn naam!
En allen waren verwonderd.
64Maar onmiddellijk werd zijn mond geopend en ook zijn tong,9
hij sprak met een zegening10 van God.

65En het geschiedde:
over allen die rondom hen woonden kwam vrees,11
en in heel het gebergte van Judea werden al deze woorden12 door en door besproken,13
66en allen die het hoorden sloten die in hun hart,14 ze zeiden:
Wat zal dit jongetje toch voor iemand zijn?!
Want de hand van JHWH15 was met hem!16

67En Zacharias, zijn vader, werd vervuld van heilige geestesadem17
en profeteerde, hij zei:18
68Gezegend19 JHWH, de God van Israël,
omdat Die zich heeft toegewend20
en loskoping heeft gedaan21 voor zijn volk,
69en een hoorn van bevrijding22 voor ons heeft opgewekt23
in24 het huis van David, zijn knecht.25
70Zoals hij gesproken heeft
door de mond van zijn heiligen, van eeuwigheid zijn profeten:26
71bevrijding van onze vijanden,
uit de hand van allen die die ons haten;
72door solidariteit te doen jegens onze vaders-en-moeders27
en zijn heilig verbond te gedenken:
73de eed die Hij gezworen heeft aan Abraham onze vader —
om dit aan ons te geven:
74onbevreesd, uit de handen van vijanden gered,
hem te dienen28
75in heelheid29 en gerechtigheid30 voor zijn gezicht, al onze dagen.31
76En jij, jongetje,32 zult als profeet van de Hoogste worden geroepen,
want jij zult vooruitgaan voor het gezicht van JHWH
om zijn wegen te bereiden,
77om aan zijn volk de kennis van de bevrijding te geven
in de vergeving van hun zonden,
78door de innige33 solidariteit van onze God,
waarmee de Opgaande uit den hoge34 zich ons zal toewenden,
79door te verschijnen aan wie zitten in duisternis en schaduw van de dood,
om onze voeten te richten35 op de weg van de vrede.

80Het jongetje groeide36
en werd krachtig van37 geestesadem.
Hij38 was39 in de woestijnen
tot de dag dat hij werd aangewezen aan Israël.40
Noten
1de NBV21 vertaalt ‘de dag’, terwijl die anders nooit wil weten van de dag
2deze notie ontbreekt helaas in NBV21
3de NBV21 voegt ‘wereld’ toe
4ik hoor in het bijbelgriekse woord ‘eleos’ het hebreeuwse woord ‘chèsèd’ dat voor alles ‘verbondstrouw’ betekent; daarom is de vertaling ‘barmhartigheid’ te weinig precies en kies ik voor het (misschien wat sleetse) woord ‘solidariteit’ (de verbondstraditie klinkt straks in heel Zacharias’ lied door); dit woord ook in vss. 72 en 78, eerder al 2 x in Maria’s lied
5deze voor Lucas 1-2 kenmerkende uitdrukking mag in de vertaling niet verdwijnen (zoals ook weer in de NBV21 gebeurt); de hier 2 x voorkomende uitdrukking (ook in vs. 65) bakent de beide middendelen af
6dit woord klinkt enkele keren uitdrukkelijk, dus daarom toch maar laten horen, ook al klinkt het woord enigszins geforceerd
7ontbreekt in NBV21
8dit ‘zeggen’ ontbreekt in de NBV21
9waarom draait de NBV21 tong en mond om en voegt ‘losgemaakt’ toe?
10NBV21 helaas ‘loven’
11NBV21 schaalt af naar ‘waren diep onder de indruk’
12NBV21: ‘gebeurtenissen’
13zo vertalen Ben Hemelsoet en Dirk Monshouwer, in ‘Lucas, Lezen naar de gewoonte van Pasen’
14NBV21 parafraseert er modieus op los: ‘bleef erover nadenken’ – wat een vervlakking
15deze uitdrukking is in Tenach altijd verbonden met de uittocht, dus met Pasen (Hemelsoet en Monshouwer)
16NBV21 vertaalt immaterieel ‘steunde hem’
17ontkrampt het (dogmatische klinkende, maar hier niet bedoelde) ‘Heilige Geest’
18een lied vol van verwijzingen naar Tenach, zie de vele teksten bij Nestle in de kantlijn
19NBV21 ‘geprezen’
20vertaling van het hebreeuwse ‘paqad’, het woord komt ook voor in vs. 78, omsluit dus dit lied; in de NBV21 onzichtbaar geworden door de vertaling ‘ontfermen’, ook in vs. 78
21dit hebraisme vertolkt zo goed mogelijk het materiële gebeuren dat hiervan de achtergrond is
22NBV21 parafraseert ‘reddende kracht’
23opmerkelijk woord, dus niet vlak vertalen met ‘opgericht’; ‘opgewekt’ wel in NBV21!
24NBV21 ‘uit’
25eig. ‘jongen’, het grote woord van ‘jongetje’
26zo vertalen Ben Hemelsoet en Dirk Monshouwer
27NBV21 ‘voorouders’
28dit ‘latreuein’ verwijst altijd naar de eredienst, daarom vertalen Hemelsoet en Monshouwer ‘eredienst verrichten’
29of ‘gaafheid’ of ‘oprechtheid’; ‘heiligheid’ is te weinig
30ontbreekt in NBV21, daar ‘toegewijd’ geworden
31zo niet in NBV21, vlak ‘ons leven lang’
32NBV21 voegt ‘mijn’ toe
33in Tenach verwijzing naar ingewanden
34de NBV21 parafraseert ‘het stralende licht uit de hemel’
35de NBV21 maakt ‘wij’ tot onderwerp: ‘zodat we onze voeten kunnen zetten’ – strijdt met de richting van het lied
36de NBV21 voegt ‘op’ toe en maakt het zo banaal
37of ‘door’ of ‘in’
38de NBV21 voegt hier opeens de naam ‘Johannes’ in, waarom toch?
39als Lucas ‘leefde’ (zo NBV21) had willen zeggen had hij wel een ander woord gebruikt
40waarom wordt door de NBV21 ‘het volk’ toegevoegd?
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 4e van de Advent
Laatste wijziging 2 Sep 2021 17:08:24
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 1,57-80 [Evangelie] , Luc. 1,57-80 [Evangelie]

4e van de Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mi. 5,1-6 [OT]
Luc. 1,57-80 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1853; Colofon