aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e na Trinitatis, 13 juni 2021
Micha 4,1-7
Vertaling
1Het zal geschieden1 in het laatste2 der dagen:
de berg van het huis van JHWH zal vaststaan
als hoofd van de bergen,
verheven zal hij zijn boven de heuvels.
Volken stromen er tegen op,3
2vele4 natiën gaan en zeggen:
Laten we gaan en optrekken
naar de berg van JHWH,
naar het huis van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten uit zijn wegen5
en wij zullen gaan op zijn paden.
Want van Sion gaat onderrichting uit,
het woord van JHWH uit Jeruzalem.6
3Hij zal richten tussen vele volken
en rechtspreken7 over machtige8 natiën, tot ver weg9 .
Zij zullen hun zwaarden tot ploegscharen slaan10 ,
hun speren tot snoeimessen.
Natiën zullen het zwaard niet tegen elkaar opheffen,
ze zullen de oorlog niet meer leren.
4Zij zullen zitten
een ieder onder zijn wijnstok
en onder zijn vijgenboom,
en niemand schrikt hen op,11
want de mond van JHWH der Heerscharen12 heeft gesproken.
5Al  gaan alle volken
elk in de naam van zijn god,
wíj gaan13 in de naam van JHWH, onze God,
voor altijd en immer.

6Op die dag
– uitspraak van JHWH – ,
zal ik het kreupele verzamelen,14
het uiteengejaagde bijeenbrengen,
hen die ik kwaad heb gedaan.
7Het kreupele maak ik tot rest,
het ver verwijderde15 tot een machtige natie.
JHWH zal koning over hen zijn op de berg Sion,
vanaf dan, voor altijd.
Noten
1vertaling: L.M.A. van Buren
2Acharit = einde, uiterste, laatste, afloop – eschatologische term .
3K. Deurloo wijst erop dat het naar boven stroomt, tegen de gangbare weg in. Jesaja heeft alleen daarheen, maar Micha  heeft tegenstroom.
4Bij Jesaja 2,2-5 zijn het ‘alle’ (kal) natiën. Bij Jesaja worden volken en naties om gedraaid.
5Hij zal ons ‘Tora leren’ uit zijn wegen.
6Kristin Ritsert wijst er terecht op, dat de volken niet naar Jeruzalem ‘opstromen’ om er in de nieuwe tempel te offeren, maar omdat vandaar Tora (= onderrichting), Gods Woord uitgaat. Vgl. DED 2011-1, 15.
7Jachach (hif.) = terechtwijzen, oordelen.
8‘Atsum = machtig, talrijk.
9Ad-rachoq (= tot ver weg):  ontbreekt bij Jesaja 2,2-5.
10Kan ook onhameren zijn, maar slaan is beter voorleesbaar. Messen die druiven uitdunnen. Snoeien om te groeien...? Maar het  gaat om de omslag van oorlog naar akkerbouw Die snoeimessen heb je nodig voor de druiven en de ploegscharen voor de grond bij de vijgenboom.
11Dit hoopvolle beeld voegt Micha toe aan het citaat van Jesaja. Wijnstok en vijgenboom zijn niet belangrijk voor het overleven van mensen, maar verhogen de levensvreugde. Vgl. Ritsert, DED 2011-1, 15.. Beeld van de vrede bij Salomo 1Kon 4 vers 25./ (5 vers 5)  In hoofdstuk 2 wordt dit woord in de mond gelegd van de opponenten. Zie Zacharia 3 vers 10. Bij Jesaja en Jeremia altijd negatief over Wijnstok. Opschrikken is ook door Micha toegevoegd. Jesaja 17:2 de profetie tegen Damascus.
12Tsebaot = heerscharen, legerscharen; komt als naam van God 279 keer voor.
13In Mi. 4,1-5 komt het werkwoord halach (gaan) 5x voor: één keer voor elk boek van de Tora. De halacha is de weg die Israël gaat met zijn God. Die ordent het leven, geeft structuur en verandert steeds weer. Vgl. Ritsert, DED 2011-1,15. Ook een tegenstelling in Jesaja 51:6 waar het ook als tegenstelling wérkt.
14Kreupele is Jakob; dit woord komt alleen nog voor bij Jakob, Gen 32.
15Hannahala’ah: onduidelijk; zou part. nif. zijn van hl’, dat verder niet voorkomt; misschien van: chalah (= zwak worden, nif.: ziek gemaakt worden) of la’ah (= moe worden, nif.: moe gemaakt worden, zich vermoeien).
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 2e na Trinitatis
Laatste wijziging 16 Apr 2021 10:38:00
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mi. 4,1-6 [OT] , Mi. 4,1-5 [OT] , Mi. 4,1-8 [OT-alt] , Mi. 4,1-5 [OT]

2e na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 17,22-24 [OT]
Joh. 4,1-26 [Evangelie]
Mi. 4,1-7 [OT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 844; Colofon