aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e van Pasen | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van Pasen, 18 april 2021
1 Johannes 1,1-10
Inleiding
Vertaling ten behoeve van het Preekteam
Vertaling
1Wat was vanaf het begin1 ,
wat wij gehoord hebben,
wat wij gezien hebben met onze ogen,
wat wij aanschouwd
en onze handen getast hebben,
omtrent het woord des levens2 .
2— Immers het leven3 is geopenbaard4
en wij hebben gezien
en getuigen en verkondigen aan jullie
het eeuwige leven5
dat was bij de Vader
en geopenbaard is aan ons. –
3Wat wij gezien en gehoord hebben,
dat verkondigen we ook jullie,
opdat ook jullie gemeenschap hebben met ons.
En de gemeenschap, de onze,
die is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus
4En deze dingen schrijven wij,
opdat er vervulde vreugde voor ons zal zijn.

5En dit is de verkondiging,
die wij van hem gehoord hebben
en die wij weer aan jullie doorgeven:
God is licht6
en duisternis is in Hem niet, geenszins!

6Als wij beweren,
dat wij gemeenschap met Hem hebben
en in de duisternis wandelen7 ,
dan liegen wij
en doen we de waarheid8 niet.
7Als wij echter in het licht wandelen,
zoals Hij zélf in het licht is,
dan hebben wij gemeenschap met elkaar9
en het bloed van Jezus, zijn Zoon10 ,
reinigt ons van alle zonden11 .
8Als wij beweren,
dat we geen zonde hebben,
misleiden we onszelf
en de waarheid is niet in ons.
9Als wij onze zonden belijden12 ,
Hij is getrouw en rechtvaardig,
opdat Hij ons de zonden zal vergeven
en ons zal reinigen13 van alle ongerechtigheid.
10Als wij beweren,
dat wij niet gezondigd hebben,
maken we Hem tot leugenaar
en zijn woord is niet in ons.

Vervolg op 1Joh. 2:1-3
Noten
1Zie ook: 1Joh. 2:7; 13; 24 en 1Joh. 3:11
2of: het woord ten leven
3Leven (ζωή) is bij Joh. altijd kwalitatief i.t.t ψυχή
4Vgl. Joh. 21:1; 1Joh 2:28; 1Joh. 3:2,5 en 1Joh. 4:9
5Vgl. 1Joh. 2:25; 1Joh. 3:15 en 1Joh. 5:1,20
6Vgl. 1Joh 2:8 en proloog Joh. 1:4
7Vgl. 1Joh. 2:11
8Vgl. Vgl. 1Joh. 3:18
9Vgl. 1Joh. 3:14 e.v.
10Vgl. Lev. 16:14-19
11Vgl ook 1Joh. 3:4-9, Zie ook Lev. 16:14 —19
12Vgl. 1Joh. 2:23; 4:2,3 en 15
13καθαρίζω — Vgl. 1Joh. 3:3 daar met Vgl. 3:3 met ἁγνίζω
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 3e van Pasen
Laatste wijziging 12 Apr 2021 19:49:20
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Joh. 1,1-10 [Epistel] , 1Joh. 1,1-7 [Epistel] , 1Joh. 1,1-7 [Epistel]

3e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Joh. 1,1-7 [Epistel]
Mi. 4,1-5 [OT]
1Joh. 1,1-10 [Epistel]
1Joh. 2,1-3 [Epistel]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 77; Colofon