aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
10e van de zomer, 22 augustus 2021
Johannes 6,41-59
Vertaling
41De Judeeërs nu morden over hem,
dat hij zei:
Ik ben het brood dat is neergedaald uit de hemel,
42en zij zeiden:
Die Jezus hier, is dat niet de zoon van Jozef,
van wie wij de vader en de moeder kennen?
Hoe zegt hij nu: uit de hemel ben ik neergedaald?
43Jezus antwoordde en zei hen:
Mort niet onder elkaar.
44Niemand kan naar mij toe komen,
tenzij de vader die mij heeft gezonden
hem trekt1
en ik zal hem laten opstaan op de laatste dag.
45Er staat geschreven in de profeten2 :
en zij zullen allen onderwezen3 zijn door God;  
ieder die gehoord heeft van de vader en geleerd4 ,
komt naar mij toe.
46Het is niet zo dat iemand de vader heeft gezien,
alleen degene die van bij God is, die heeft de vader gezien.
47Amen, amen ik zeg jullie: wie vertrouwt, heeft eeuwigheidsleven.
48Ik ben het brood van het leven;
49jullie vaderen nuttigden5 in de woestijn het manna — zij zijn gestorven.
50Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald,
opdat wie het nuttigt niet zal sterven
51Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald,
indien iemand dit brood nuttigt, zal hij leven naar de toekomende eeuw.
Het brood dat ik zal geven,
het is mijn vlees6 , voor het leven van de wereld.
52De Judeeërs twistten met elkaar en zeiden:
Hoe kan hij ons zijn vlees geven om te nuttigen?
53Dan zegt Jezus tegen hen:
Amen, amen zeg ik jullie,
wanneer je het vlees van de mensenzoon niet nuttigt
en zijn bloed niet drinkt,
hebben jullie geen leven in je.
54Wie mijn vlees opeet7
en mijn bloed drinkt,8
heeft eeuwig leven,9 ;
ik zal hem opwekken op de jongste dag.
55Want mijn vlees is echt voedsel10
en mijn bloed is echte drank.
56Wie mijn vlees opeet en mijn bloed drinkt,
blijft in mij en ik in hem.
57Zoals de levende vader mij heeft gezonden
en ik leef door de vader,
zo zal ook hij die mij opeet, leven door mij.
58Dit is het brood dat is neergedaald uit de hemel,
niet zoals de vaderen hebben genuttigd
— zij zijn gestorven.
Wie dit brood opeet leeft in eeuwigheid.
59Dit alles zegt hij in zijn onderricht11 in de synagoge van Kafarnaum.
Noten
1ἑλκύω — (voort)trekken, ook overdr.
2Jes.54:13
3διδακτός
4μαθὼν < μανθάνω
5φάγω — eten, nuttigen, zo ook in volgende verzen tot vers 54
6σάρξ— vlees: de mens als geheel
7τρώγω — knabbelen, knagen, kluiven, opeten, kauwen. in dit verband in de zin van: tot zich nemen, toe-eigenen
8cf. Lev3: 17, Dt12: 23; Gen. 9:4
9cf. Qoh2:24 eten en drinken in de zin van Thora doen (Strack-Billerbeck) als Gods zegen die doorwerkt in de gehele menselijke existentie, ook in het lichamelijke
10βρῶσις cf. vers 27: voedsel dat vergaat en voedsel dat blijft
11διδάσκω
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 10e van de zomer
Laatste wijziging 17 Mar 2021 10:42:08
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

10e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2Kon. 4,42-44 [OT]
Joh. 6,41-59 [Evangelie]
Spr. 9,1-11 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1363; Colofon