aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van Pasen, 16 mei 2021
1 Johannes 5,9-15
Inleiding
Johannes sluit zijn brief af met bemoedigende zinnen over de zekerheid van het geloofsvertrouwen
Vertaling
9Als wij het getuigenis van1 mensen aanvaarden –
het getuigenis van God is groter2 ;
omdat dít het getuigenis van God is:3
Hij heeft getuigd van zijn zoon.
10Wie gelooft4 in de zoon van God
Heeft5 dat6 getuigenis in zichzelf;
wie God7 niet gelooft,
heeft Hem tot bedrieger8 gemaakt,
omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis
dat God getuigd heeft van zijn zoon.
11En dit is het getuigenis:9
eeuwig leven10 heeft God ons gegeven,
en dat leven is11 in zijn zoon.
12Wie de zoon heeft12
heeft het leven;
wie de zoon van God niet heeft
heeft het leven niet.

13Dat13 heb ik jullie geschreven,
opdat jullie wéten14
dat jullie eeuwig leven hebben –
jullie die geloven in de naam van de zoon van God.
14En dat is de vrijmoedigheid15 die wij hebben tegenover hem:16
als wij iets vragen volgens zijn wil
hoort Hij naar ons17 .
15En als18 wij weten
dat Hij naar ons hoort —
wat wij ook vragen —
dan weten wij
dat wij het gevraagde19 hebben —
wat wij van Hem gevraagd hebben.
Noten
1ongetwijfeld algemeen bedoeld, daarom laat ik het lidwoord weg; zo ook NBV
2de NBV parafraseert hier zeer wijdlopig
3de inhoud van dat getuigenis volgt nu, is het duidelijkst door ‘hoti’ in een directe rede te vertalen
4Ton Veerkamp (‘Texte und Kontexte’ 71/72) vertaalt ‘pisteuein’ met ’vertrouwen’, daar is beslist iets voor te zeggen
5NBV ‘draagt’
6het lidwoord verwijst naar het zojuist genoemd getuigenis, daarom vertaal ik met ‘dat’
7dativus, daarom niet ‘gelooft in…’; NB: ‘wie aan God geen geloof hecht’
8zo Veerkamp
9weer directe rede als vertaling van ‘hoti’; de NBV zo ook
10Veerkamp ‘Weltzeitleben’
11NB voegt toe ‘te vinden’, is een versmallende uitleg
12Veerkamp vertaalt dit steeds met: ‘einverstanden ist mit…’
13NB en NBV voegen toe ‘alles’ – heeft enige zin
14accent ontleend aan NB; Veerkamp ‘einseht’; NBV ‘omdat u moet weten’
15NB: ‘vrijheid van spreken’; Jan Nieuwenhuis (‘Het laatste uur’) ‘vrijmoedig vertrouwen’; Veerkamp ‘Aufrechtgehen auf Ihn zu’
16de inhoud van die vrijmoedigheid weer in de directe rede, de NBV voegt toe ‘in de zekerheid dat…’
17genitivus
18waarom vertaalt de NBV ‘ei’ met ‘omdat’?
19NBV: ‘alles al’
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 7e van Pasen
Laatste wijziging 16 Mar 2021 21:33:32
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Joh. 5,9-15 [Epistel] De Zoon, het eeuwig leven, 1Joh. 5,1-9 [Epistel] , 1Joh. 5,9-15 [Epistel] Leven in de Zoon

7e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 19,1-11 [OT]
1Joh. 5,9-15 [Epistel]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 908; Colofon