aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van Pasen, 2 mei 2021
1 Johannes 3,18-24
Vertaling
18Kinderen laten wij niet liefhebben1
met het woord, noch met de tong,
maar metterdaad en in waarheid2 .
19Hieraan3 zullen4 wij weten5
dat wij uit de waarheid zijn
en voor hem kunnen staan6 met een gerust7 hart8
20Want9 wanneer ons hart ons veroordeelt:10 .
God is groter dan ons hart
en hij weet alles.
21Geliefden,
wanneer ons hart ons niet veroordeelt,
hebben wij vrijmoedigheid11 voor God
22en wat wij vragen12 ,
krijgen wij van hem,
want wij onderhouden13 zijn opdrachten14
en doen wat welgevallig15 ,  is voor hem16 .
23En dit is zijn opdracht
dat wij vertrouwen17
op de naam van zijn zoon Jezus Christus
en elkaar liefhebben18
zoals hij ons als opdracht heeft gegeven.
24En wie zijn opdrachten onderhoudt,
blijft in hem en hij in hem19
en daaraan weten wij dat hij in ons blijft
aan20 de geest die hij ons heeft gegeven.
Noten
1de liefde door Jezus voorgeleefd, maar zijn naam wordt hier niet genoemd
2werkelijk, echt, cf. 2Joh. 1 en 3Joh 1.
3kan zowel naar het voorgaande als naar het volgende verwijzen
4als logisch futurum, in de zin van: kunnen, in staat zijn
5Kees Meijer: In deze verzen 19, 20, 21 is er een spel met de werkwoorden γινώσκω/weten en καταγινώσκω/veroordelen
6ἔμπροσθεν
7πείθω — overtuigen, Murre hier: overreden, tevredenstellen
8of: En wij zullen voor zijn aanschijn ons hart overtuigen, dat als het ons veroordeelt, God groter is dan ons hart en alles weet
9Zo SSV en HSV. Chouraqui laat beide keren ὅτι weg: Si notre Coeur nous condmamne, Elohim est plus grand que notre coeur; il pénètre tout
10tweede ὅτι wordt hier nu niet vertaald, maar als : weergegeven
11παῤῥησία — vrijmoedigheid, cf. 1Joh. 2:28 en Joh. 7:13, 10:24, 11:14, 18:20; vertrouwensrelatie tot God
12αἰτέω — cf. Joh. 15:7
13τηρέω — bewaken, waarnemen, houden
14ἐντολή — gebod, wet, verordening, ihb. de Thora
15ἀρεστός— welgevallig, aangenaam
16Kees Meijer: "in zijn ogen"
17cf. Joh. 6:29
18cf. Joh. 15:12vv
19cf. Joh. 6:56, Joh. 15:4
20letterlijk: uit
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 5e van Pasen
Laatste wijziging 27 Mar 2021 12:07:26
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Joh. 3,18-24 [Epistel] , 1Joh. 3,18-24 [Epistel] , 1Joh. 3,18-24 []

5e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 4,32-40 [OT]
1Joh. 3,18-24 [Epistel]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 280; Colofon