aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van de 40 dagen, 28 maart 2021
Johannes 12,12-24
Intocht in Jeruzalem
Vertaling
12De volgende dag was de grote menigte
naar het feest gekomen1 .
Zij horen:
Jezus komt naar Jeruzalem2 ,
13Zij namen de palmtakken3 van de palmen4
gingen uit, hem tegemoet
en schreeuwden5 :
Hosanna!
Gezegend die komt in naam van de Heer
en:
De koning van Israël!6
14En Jezus7 vond8 een ezeltje9
ging erop zitten,
zoals is geschreven:
15Vrees niet10 , dochter Sion11 ,
zie, je koning komt,
gezeten op het veulen van een ezel12 !
16Dit begrepen13 zijn leerlingen eerst niet,
maar, toen Jezus verheerlijkt14 was,
herinnerden zij zich
dat dit over hem was geschreven15
en ze dit met hem hebben gedaan16
17De menigte,
die bij hem was
toen hij Lazarus heeft geroepen17 uit de graftombe
en hem opwekte uit de doden18 bleef19 (daarvan) getuigen20 .
18Daarom ging de menigte hem ook tegemoet,
omdat ze gehoord had
dat hij dit teken had gedaan.
19Maar de Farizeeërs zeiden tegen elkaar:
Zien jullie wel?
Jullie bereiken niets.
Kijk, de hele wereld loopt hem achterna.

20Nu waren er enkele Hellenen21 onder hen
die opgaan
om te aanbidden op het feest22 .
21Die nu, wendden zich tot Filippus23 ,
— die van Bethsaïda24 in Galilea
Zij hebben hem gevraagd:
Heer, wij willen Jezus zien!25 "
22Filippus gaat26
en zegt het Andreas;
Andreas en Filippus27 gaan
en zeggen het Jezus.
23Maar Jezus antwoordt hen:
Gekomen is het uur28
dat de zoon van de mens29 verheerlijkt wordt30 .
24Amen, amen, ik zeg jullie:
als de graankorrel niet in de aarde valt
en sterft
dan blijft hij alleen31
Maar als hij sterft
draagt hij veel vrucht32 .
Noten
1Pesach cf. Joh. 11:55
2cf. Joh. 2:13; Joh. 5:1; Joh. 7:10; bij Johannes 4x naar Jeruzalem, maar nu ἔρχεται i.p.v. ἀναβαίνω
3βαΐον — Koptisch (Murre); cf. Lev. 23:40 Sukkot
4φοῖνιξ (staan niet in Jeruzalem maar worden nadrukkelijk vermeld: op Pesach wordt Sukkot gevierd!)
5κραυγάζω — alg. blaffen, krijsen, luid roepen, cf. 11: 43
6Cf. Ps. 118:26 en Ps. 89:19; Hoogl. 3:11
7cf. Joh. 6:15
8cf. Joh. 2:14; Joh. 5:14; Joh. 9:35; Joh. 11:17. Niet "zag" zoals NBV. Chouraqui: "trouve un ânon"
9cf. Ex. 15:1; Ps. 33:17
10Zach. 9:9, maar dan: verheug je; Sef. 3:16
11Jes. 40,9; Ps. 2:6
12Zach. 9,9
13herkenden
14NBV "tot majesteit verheven"
15cf. Joh. 2:22
16of: en zo deden zij (nl.de mensen) met hem
17φωνέω
18cf. Joh. 11:1-44
19impf.durativum, zo ook NBV
20de menigte wordt evangelist (Naastepad)
21Godvrezenden Hand. 10:2; Hand. 13:16; Hand. 17:4. Goyim. Cf. Ps. 47:10, Ps. 68:32
22Zach. 8: 20 — 23
23"paardenliefhebber" wsch. genoemd naar de Viervorst die Bethsaïda gebouwd heeft
24"huis van de visser", nl. aan het meer
25ὁράω; cf. Joh. 20:5: βλέπω — zien, waarnemen; vs. 6: θεωρέω — aandachtig bekijken, inzien; vs8: ὁράω — doorzien, iets doorhebben. Hier: ὁράω, veel meer dan bekijken. Niet: "ontmoeten" zoals NBV en Elderenbosch
26herhaald praesens benadrukt de snelheid van het gebeuren
27Griekse namen
28cf. Joh. 2:4; Joh. 7:6,8; Joh. 7:30; Joh. 8:20 en: Joh. 13:1; Joh. 17:1. In LXX 2x i.v.m. de vastgestelde tijd van Pesach: Ex. 13:10 en Num. 9:2
29"zoon van" in de zin van vertegenwoordigend (Naastepad)
30Jes. 52:13
31"God wil in zijn woord niet alleen blijven" (Naastepad)
32"Geef dat tot U, o Heer, 't woord van uw welbehagen niet ledig wederkeer', maar dat het vrucht mag dragen, uw grote naam ter eer" LB 313
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 6e van de 40 dagen
Laatste wijziging 22 Mar 2021 18:52:24
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 12,20-33 [Evangelie] , Joh. 12,20-33 [Evangelie] , Joh. 12,20-33 [Evangelie] , Joh. 12,12-24 [Luthers leesrooster] , Joh. 12,20-33 [Evangelie] Wel een teken voor de Grieken, Joh. 12,20-36 [Evangelie] , Joh. 12,9-19 [Evangelie]

6e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 50,4-7 [OT]
Joh. 12,12-24 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 555; Colofon