aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de 40 dagen, 21 maart 2021
Hebreeën 5,1-10
Vertaling
1Want elke overpriester die uit mensen genomen is
wordt voor mensen aangesteld aangaande de dingen
die met de godheid1 te maken hebben,
om geschenken en offers te brengen vanwege zonden.
2Hij kan meevoelen met de onwetenden en dwalenden
omdat hij ook zelf aan zwakheid is onderworpen,
3en daardoor moet hij,
zowel voor het volk, alsook voor zichzelf
offers te brengen vanwege zonden.
4En niemand grijpt voor zichzelf naar deze eer,
maar hij wordt geroepen door de godheid zoals ook Aäron.
5Zo heeft ook de Gezalfde niet zichzelf de eer toegekend
hogepriester te worden,
maar degene die tegen hem gezegd heeft:
mijn zoon ben jij, heden heb ik jou verwekt2 .
6Zoals hij ook elders zegt:
jij bent priester tot de eoon3 , op de wijze van van Melchisedek,4
7die in de dagen van zijn vlees gebeden
en smekingen met sterk geschreeuw en tranen geofferd heeft,
tot hem die bij machte was hem te redden uit de dood
en hij is verhoord op grond van zijn eerbied.
8Hoewel hij zoon is leerde hij de gehoorzaamheid op grond van wat hij leed,
9en toen hij de voleinding bereikt had,5
is hij voor allen die hem gehoor geven
oorzaak van eoon-bevrijding6 ,
10bestemd door de godheid tot hogepriester
naar de orde van Melchisedek
Noten
1τὸν Θεόν staat er in de Griekse tekst. Voor mijn gevoel wordt hier in het algemeen gesproken over een godheid en niet over God. Vandaar deze vertaalkeuze.
2ps.2,7.
3een onvertaalbaar woord dat verwijst naar de ólam haba'. De vertaling met 'eeuwig'of 'voor altijd' past daarom m.i.niet. Maar bij het voorlezen moet je daarvoor misschien wel kiezen.
4ps.110,4.
5τελειωθεὶς van τελειόω, part. pass. Ik weet eigenlijk niet hoe je dit moet vertalen omdat ik niet begrijp wat hier bedoeld wordt.
6ook hier weer de eerder genoemde onvertaalbaarheid. Alleen uitleg kan hier helpen. Misschien moet je vertalen met altijd durend, of eeuwig durend heil. Maar ik betwijfel of met αἰώνιος een tijdsaanduiding in de zin van 'eeuwig' wordt bedoeld. Zie mijn opmerking bij vers 6.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 5e van de 40 dagen
Laatste wijziging 16 Mar 2021 16:20:01
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Heb. 5,1-10 [Epistel]

5e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 31,31-34 [OT]
Heb. 5,1-10 [Epistel]
Joh. 12,20-33 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1023; Colofon