aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e na Epifanie, 31 januari 2021
Marcus 1,21-28
een dag in Kafarnaüm
Inleiding
De gelijkgemaakte weg begint in de synagoge
Vertaling
21Zij trekken1 Kafarnaüm2 binnen
Gelijk3 op de sabbatdagen
ging hij naar de synagoge4 binnen om te onderrichten5 .
22Zij waren buiten zichzelf6 over zijn onderricht.
Ja, hij gaf hen onderricht als iemand met gezag7
en niet zoals de Schriftgeleerden.
23Gelijk was er in hun synagoge
een mens in8 onzuivere9 geest
en die schreeuwde,
24hij zei:
Wat hebben wij10 met jou van doen?
jij11 Jezus, Nazarener:
ben je gekomen om ons te vernietigen?12
Ik weet wie jij bent:
de heilige van God13 !
25Jezus bestrafte hem:
Bek dicht14 !
Ga weg! Weg van hem!
26De onzuivere geest deed hem stuiptrekken15
en schreeuwde met grote schreeuw16 ,
en hij ging uit hem.
27Allen waren zeer verbaasd17
zodat zij zich samen afvroegen18 :
Wat is dit?
Nieuw onderricht met gezag!19 .
Ook de onzuivere geesten gebiedt hij20
en zij gehoorzamen hem.
28Gelijk ging zijn roep uit,
overal in de hele streek21 van Galilea.
Noten
1praesens
2dorp van Nahum (troost)
3εὐθὺς bij Marcus 43x, waarvan 11x alleen in hoofdstuk 1. Wanneer je εὐθείας ποιεῖτε (1:3) vertaalt met "gelijkmaken" nl. van de weg des Heren, dan is het mogelijk dit ook in het Nederlands te laten doorklinken: de dubbelzinnigheid van "gelijkmaken" als "effenen" en "gelijk" als "meteen, terstond" blijft dan bestaan. Zo ook Hemelsoet in Marcus "Verklaring Bijbelgedeelte". Hoewel het in 1:3 om de plaats gaat en verder om de tijd, lijkt het mij toch nuttig en dus ook mogelijk om het verband te laten doorklinken; met "direct" of "meteen" gaat dat lijntje verloren. De snelheid van de messiaanse weg klinkt in Marcus' evangelie door
4de weg die gegaan moet worden (en is gelijkgemaakt) begint in de synagoge
5Naastepad "Menswording": hij leraarde
6ἐκπλήσσω — uitslaan (uit het veld) uitdrijven, treffen, versteld staan
7dat zal in het volgende gaan blijken
8zo letterlijk, niet NBG en SVV: "een mens in wie", of "met" maar WV95: "in de greep van". MNT: "ein Mensch in unreinem Geist". NBV: "die bezeten was door". Hij is "niet meer zichzelf" zo Bolkestein (PNT)
9ἀκάθαρτος — onzuiver, niet onrein om verband met cultische onreinheid (zoals in Tenach, bv. melaats) te vermijden. Letterlijk "dat wat verboden is door de Torah" (Murre) Het is "een geest die 'nee' zegt, waar God 'ja' zegt (Naastepad)
10pluralis cf. Marcus 5:2vv. Legioen ook weer met εὐθὺς
11“Wat hebben wij en jij?' (Naastepad), of: "waar laat jij je mee in?" cf. Joh. 2:4 (Jezus en zijn moeder) "waar bemoei je je mee?" (Goorhuis), of Gen. 23:15 (Abraham en Efron): "wat is dat tussen mij en jou?" (Deurloo) en 1Kon. 17:18 (Elia en de weduwe van Sarefta: "wat heb ik met je?"
12Bolkestein: je kunt ook bevestigend vertalen: jij bent gekomen. Chouraqui: "tu es venu nous perdre!"
13alleen nog in Luk. 4:34, Joh. 6:69
14φιμόω — muilkorven, mond snoeren, verstommen, zwijgen. Chouraqui: "soit muselé"
15σπαράσσω —  verscheuren, aanvallen, doen stuiptrekken, schokken
16zo Naastepad om φωνῆσαν φωνῇ te laten doorklinken
17θαμβέω — (doen)verschrikken, ontstellen, verbaasd staan. zo ook in 9:15; 10:24, 32; 14:33; 16:5
18συζητέω — samen onderzoeken, disputeren, (rede)twisten, woordenwisseling
19de onzuivere geesten (h)erkennen Jezus, maar de mensen niet
20ἐπιτάσσω — bevelen, gebieden, gelasten
21Naastepad: ommeland!
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 4e na Epifanie
Laatste wijziging 16 Jan 2021 16:21:34
Reacties:
jaap goorhuis: Een paar vragen/opmerkingen.
21: 'trekken binnen ... in'  vind ik geen mooi Nederlands. Waarom niet: zij trekken Kafarnaüm binnen, of: zij nemen hun intrek in Kafarnaüm (aldus Leen de Ronde.
'Gelijk': tja, ik weet het niet hoor. Ik vind de verwijzing naar eutheias toch wat gezocht. Het betreft hier bij Marcus een tijdsaanduiding en dat is in 1,3 niet aan de orde. Bovendien is het lelijk Nederlands. Ik zou het dus niet doen en kiezen voor 'direkt'.
23: 'in onzuivere geest' staat er, zonder lidwoord. Wel mooi dat je aandacht vraagt voor het feit dat er 'in' staat en niet 'met'. Verder: je maakt op veel plaatsen verklarende opmerkingen, maar hier nu net niet. Toch is het van belang te weten wat de betekenis van akathartos op deze plek is. Dan kan je beter beoordelen of 'onzuiver' een goede vertaling is. 'Onrein', zoals vaak vertaald, zegt ook niet zoveel. Waar moeten we aan denken en hoe vat je dat in een vertaling?
24: Τί ἡμῖν καὶ σοί: ja dat roept meteen Τί ἐμοὶ καὶ σοί in Joh.2 op. Ik heb dat daar 'vertaald' met: mens, waar bemoei je je mee?
'Wat hebben wij', zoals jij vertaalt, vind ik niet bevredigend, maar het is lastig. Ik zou wat parafraserend vertalen, al weet ik dat sommigen dat een soort van nbv-doodzonde zullen vinden: 'wat bemoei je je met ons?' Lijkt dat wat?
25: 'Bek dicht' heel goed!
27: λέγοντας moet je niet vertalen. Ik heb geleerd (jij vast ook) dat je daar gewoon een dubbele punt kunt zetten.  
Na 'gezag' zou ik een uitroepteken plaatsen. [2021-01-07 10:45:19]
wiersma: 21:=De vertaling van "gelijk" is mij toch wel wat waard als aanduiding van de weg die gegaan zal worden
23:=onzuiver blijft een moeilijk begrip
24:=wat hebben wij met jou van doen? zo ook Hemelsoet [2021-01-07 12:42:26]

Andere vertalingen: Mar. 1,21-28 [Evangelie] , Mar. 1,21-28 [Evangelie] , Mar. 1,21-28 [Evangelie]
Exegeses: Mar. 1,1-45 [Commentaar] Berg en Zee bij Marcus

4e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 18,15-20 [OT]
Mar. 1,21-28 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 486; Colofon