aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van Pasen, 16 mei 2021
Exodus 19,1-11
Inleiding
Exodus 19:1 vormt het begin van een nieuwe verhaaleenheid; het vers is tevens het slot van 18:1-27. Exodus 19:2 (opbreken van Israël uit Refidim) sluit aan op 17:8-16.
Na 19:1-2c volgen twee passages: 19:2d-8d (beklimming en aankomst [van Mozes]) en 19:8d-15 (terugkeer naar JHWH en afdaling [van Mozes]). In 19:16 begint een nieuw deel (met 'En het gebeurde op de derde dag'), dat overigens nauw aansluit op 19:8e-15: aankondiging van komst naar Mozes en afdaling voor de ogen van het volk, en afdaling en komst van JHWH (19:16-20:20).
Het rooster geeft de tekst tot en met vers 11, maar de verzen 12-15 horen daar ook bij. Het is raar om midden in een godsspraak op te houden.
Vertaling
1In de derde maand sinds de uittocht van de zonen van Israël uit het land Egypte,
op deze dag1 zijn zij bij de woestijn Sinai aangekomen2 .
2Ze braken op uit Refidim,
kwamen bij de woestijn Sinai
en sloegen hun kamp op in de woestijn.
Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg,
3maar Mozes was naar de godheid3 opgeklommen4 .
Toen riep tot hem JHWH vanaf de berg, zeggend:
Zo zal je zeggen tot het huis van Jakob
en bekendmaken aan de zonen van Israël:
4Jullie hebben gezien
wat ik de Egyptenaren heb gedaan
en dat ik jullie op vleugels van arenden droeg
en dat ik jullie tot mij bracht.
5Nu dan,
indien jullie aandachtig naar mijn stem luisteren
en mijn commitment5 bewaart,
dan zullen jullie mij een bijzonder eigendom zijn uit alle volkeren,
want aan mij behoort de gehele aarde:
6Jullie zullen mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilige natie6 .
Dit zijn de woorden die je tot de zonen van Israël spreken zult.
7Toen Mozes aankwam
riep hij de oudsten van het volk
en legde hun al deze woorden voor die JHWH hem geboden had.
8Het gehele volk antwoordde tezamen,
ze zeiden:
Alles wat JHWH gesproken heeft,
zullen wij doen.
Mozes bracht de woorden van het volk terug naar JHWH.
9JHWH zei tot Mozes:
'Zie, Ik kom straks naar je toe in een donkere wolk,
met de bedoeling dat het volk kan horen wanneer ik met je spreek
en ook in jou voor eeuwig vertrouwen heeft.'
Toen maakte Mozes de woorden van het volk aan JHWH bekend.
10JHWH zei tot Mozes:
'Ga naar het volk,
en heilig hen vandaag en morgen:
laten zij hun kleren wassen
11en voor de derde dag gereed zijn.
want op de derde dag zal JHWH afdalen
voor de ogen van het gehele volk op de berg Sinai.
12Je moet het volk eromheen afgrenzen, door te zeggen:
"Bewaar jullie om de berg te beklimmen en de rand aan te raken.
Eenieder die de berg aanraakt, zal zeker gedood worden.
13Geen hand mag hem aanraken,
want hij zal zeker gestenigd of doorschoten worden.
Of het nu een dier of een mens is,
hij zal niet blijven leven."
Bij het blazen van de ramshoorn mogen zij de berg beklimmen.'
14Toen daalde Mozes van de berg af naar het volk,
en hij heiligde het volk;
zij wasten hun kleren.
15En hij zei tot het volk:
'Wees over drie dagen gereed:
jullie zullen niet tot een vrouw naderen.'
Noten
1zie Ex. 18:13 ('de volgende dag').
2Voor de vertaling 'zijn ... aangekomen', zie E. Talstra, ‘Workshop: Clause Types, Textual Hierarchy, Translation in Exodus 19, 20 and 24’, in: E. van Wolde (ed.), Narrative Syntax and the Hebrew Bible (BIS 29), Leiden et al. 1997, 119–132, i.h.b. 131.
3vanwege het lidwoord voor Elohim vertaal ik met 'de godheid'.
42d-3a: Een zelfde tegenstelling tussen het volk en Mozes doet zich voor aan het begin (Ex. 20:21) van de derde verhaaleenheid: Ex. 20:21-24:4a.
5Voor mijn vertaling van בְּרִית‎ met 'commitment', zie N.A. Riemersma, 'Berît in het boek Exodus (19:3-8; 24:3-8; 34:10-28)', Kerk en Theologie 71/2 (2020), 153-166. Een licht herziene versie is te vinden op: www.nicoriemersma.nl/category/id/9/
6Voor de interpretatie van deze (בְּרִית‎) belofte, zie N.A. Riemersma, 'U zult mij een koninkrijk van priesters en een heilige natie zijn': Het belang van de context voor het verstaan van Exodus 19,6a', Collationes 50/2 (2020), 157-176. Zie ook www.nicoriemersma.nl/category/id/9/.
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 7e van Pasen
Laatste wijziging 17 Nov 2020 11:36:19
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 19,1-11 [OT] , Ex. 19,1-25 [OT-alt] , Ex. 19,1-11 [OT] , Ex. 19,1-11 [OT] , Ex. 19,1-8 [OT-alt]
Exegeses: Ex. 19,1-15 [Commentaar] Bij de berg van het verbond I, Ex. 19,1-13 [OT] Eerst het leven, dan de geboden

7e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 19,1-11 [OT]
1Joh. 5,9-15 [Epistel]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1016; Colofon