aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
8e van de herfst, 8 november 2020
Matteüs 25,13-30
Inleiding
Waakzaam werken met je talenten
Vertaling
13Waakt1 dan:
jullie weten noch de dag, noch het uur.
14Want het is gelijk een mens
die van zijn volk zou weggaan2
hij riep zijn eigen3 knechten
en leverde hen zijn bezittingen over4 :
15aan de één gaf hij vijf talenten5 ,
aan de ander twee,
aan een ander één –
aan ieder naar eigen kunnen6 ;
en hij ging weg van zijn volk7 .
16Gelijk gegaan, werkte8 hij die vijf talenten ontvangen had, ermee
en won9 er nog vijf bij.
17Precies zo hij met de twee,
won er nog twee bij.
18Maar hij die het ene talent gekregen had,
ging weg,
doorgroef de aarde
en verborg het zilvergeld10 van zijn heer.
19Na veel tijd
komt de heer van die knechten
en neemt samen met hen de stand van zaken11 op.
20Die de vijf talenten ontvangen had, kwam naar voren,
hij bracht er nog vijf talenten bij
en zei:
Heer, vijf talenten heb je mij overgeleverd:
kijk, nog vijf talenten heb ik erbij gewonnen.  
21Zijn heer zei tegen hem:
Prima! Goede en trouwe12 knecht,
over weinig was je trouw,
over veel13 zal ik je aanstellen;
ga de vreugde van je heer binnen!”
22Toen kwam die met de twee talenten naar voren
en zei:
Heer, twee talenten heb je mij overgeleverd:
kijk, nog twee talenten heb ik erbij gewonnen.
23Zijn heer zei tegen hem:
Prima! Goede en trouwe14 knecht,
over weinig was je trouw,
over veel15 zal ik je aanstellen;
ga de vreugde van je heer binnen!”
24Toen kwam ook hij die het ene talent had ontvangen16 naar voren
en zei:
Heer, jou kennende als een lastig mens,
maaiend waar je niet hebt gezaaid
en verzamelend waar je niet hebt uitgestrooid,
25was ik bang
en ging weg
en begroef je talent17 in de aarde.
Kijk: hier heb je het jouwe!18
26Zijn heer antwoordde hem en zei:
Slechte en akelige knecht;
jij wist19
dat ik maai waar ik niet heb gezaaid
en verzamel waar ik niet heb uitgestrooid?
27Had jij mijn zilvergeld20 niet bij de geldschieters op tafel kunnen werpen21
en wanneer ik terug kwam
had ik het mijne met rente kunnen innen!
28Neemt hem dus het talent af
en geeft het aan hem met de tien talenten.
29Want aan ieder die heeft
zal gegeven worden
en hij zal rijkelijk hebben;
maar van hem die niet heeft,
ook wat hij heeft zal hem worden afgenomen22 .
30En die nutteloze knecht,
werpt hem uit23 in de verste duisternis24 ,
daar zal gehuil zijn en geknars van tanden!”25
Noten
1γρηγορεύω Mat. 24:42,43, 25:13, 26:38,40,41. Gezien het geheel van de teksten moet vers 13 ook bij deze perikoop worden gelezen
2ἀποδημέω letterlijk weggaan van je eigen volk, dit is de laatste gelijkenis voordat Jezus van zijn volk weggaat. Cf. ook Mat. 21:33
3ἴδιος met nadruk, het zijn zijn knechten
4παραδίδωμι – tradere – overleveren als traditie: doe met eerbied wat je zelf hebt ontvangen en ook uit handen geven
5de term “talenten” laat heel bewust in het midden wat die precies zijn, in elk geval geen “gouden munten / goudstukken” zoals in Groot Nieuws. De herhaling van het woord “talenten” (14x) door het hele verhaal is veelzeggend: hier is meer aan de hand dan geldswaarde. Daarmee loop je ook onherroepelijk vast in vers 29
6κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν naar wat ieder aankan, dus geen willekeur, maar vooropgezet plan. NBV: naar wat hij aankon
7zie ἀποδημέω
8ἐργάζομαι werken, arbeiden. Geen “handel drijven”(NBV) dan wordt de financiële kant eenzijdig benadrukt
9κερδαίνω winnen, winst (kerdos) maken. Je kunt door de kracht van de talenten zelf de werking vermeerderen
10in de ogen van deze knecht heeft zijn talent geldwaarde: van alles de prijs weten, maar van niets de waarde. Daar komt zijn heer in vers 27 op terug met precies hetzelfde woord: hij kijkt nu dus door de ogen van zijn knecht. cf. Mat26:15
11logos — rekenschap, (af)rekening of verantwoording; om het financiële element te vermijden algemeen: stand van zaken
12ἀγαθὲ καὶ πιστέ hij is goed en betrouwbaar gebleken
13ἐπὶ πολλῶν ook: velen, cf. Mat. 26:28
14gelijk vs 21
15gelijk vs21
16λαμβάνω perf.pass.
17hier wordt het hem gegevene nog wel talent genoemd
18het jouwe – hij heeft het hem geschonkene niet eigen gemaakt
19de heer neemt ironisch het “godsbeeld” van de knecht over: zo dus jij dacht te weten….
20zie aant9
21βάλλω werpen, rijmt met uitwerpen in vers 30. Cf. Mat. 21:12, vooral 27:5 ook over de arguria
22hieruit blijkt al dat het bij de talenten niet om stoffelijke waarde kan gaan
23zie aant16
24de derde knecht heeft zichzelf buiten de lichtkring geplaatst. De Egyptische duisternis cf. ook Ef. 5:8
25cf. Mat. 22: 13
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 8e van de herfst
Laatste wijziging 6 Nov 2020 17:15:24
Reacties:
[399] Zonder inhoud
Nico Riemersma: Vers 19: λόγον kan ook betekenen: 'rekening'.
Vers 29: het element 'overvloed' mis ik nu. [2020-10-22 19:07:27]
[400] Zonder inhoud

Andere vertalingen: Mat. 25,1-13 [NT-alt] , Mat. 25,14-30 [Evangelie] Het is als een mens die op reis ging..., Mat. 25,1-13 [Evangelie] Het koninkrijk der hemelen , Mat. 25,13-30 [Evangelie] de talenten, Mat. 25,1-13 [Evangelie] Wat is dwaasheid?, Mat. 25,14-30 [Evangelie] , Mat. 25,1-13 [Luthers leesrooster] , Mat. 25,1-13 [Evangelie] , Mat. 25,14-30 [Evangelie]

8e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 25,13-30 [Evangelie]
Jes. 48,17-21 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 356; Colofon