aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de herfst, 11 oktober 2020
Matteüs 22,1-14
Inleiding
Het Koninkrijk van de hemel lijkt op een koning....
Vertaling
1En Jezus antwoordde en sprak opnieuw in gelijkenissen tot hen:1
2Het koninkrijk van de hemelen is gelijk aan2 een koning,
die voor zijn zoon een bruiloft klaar maakte3
3En hij stuurde zijn slaven
om te roepen die geroepen4 waren voor de bruiloft,
en zij wilden niet komen.
4Opnieuw stuurde hij slaven, andere:5
Zeg tegen de genodigden:6
Zie ik heb mijn maaltijd bereid,
mijn ossen en het mestvee7 zijn geslacht
en alles is bereid.
Kom naar de bruiloft.
5Maar ze negeerden8 het
en gingen heen,
de een naar zijn akker,
de ander naar zijn eigen zaken.
6De overigen grepen zijn slaven,
mishandelden en doodden hen.
7En de koning werd woest,
hij zond zijn legers uit
en verwoestte9 de moordenaars
en stak hun stad in brand.
8Toen zei hij tegen zijn slaven:
Het bruiloftsfeest is wel gereed,
maar de genodigden waren het niet waard.
9Ga daarom naar de uitwegen10 van de stad
en zo veel als je vindt
nodigen jullie uit
voor de bruiloft.
10En die slaven gingen naar de wegen
en verzamelden allen die zij vonden,
zowel slechten als goeden;
en de bruiloftszaal was vol met hen, die aanlagen11 .
11Binnenkomend om de aanliggenden te zien,
zag de koning daar een man
die geen bruiloftskleed aan had.
12En hij zei tegen hem:
Vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleed?
En hij verstomde.
13Toen zei de koning tegen de bedienden:
Bindt hem aan handen en voeten
en werpt hem in de buitenste duisternis;
daar zal het gejammer zijn en het tandengeknars.
14Want velen zijn geroepen,
maar weinigen zijn uitverkoren.
Noten
1het participium λέγων vertaal ik maar met een dubbele punt. Het alternatief zou zijn: zeggende.
2In de woorden in het Grieks zit sterk “het gelijk zijn”. De ESV vertaalt: “may be compared”; De Willibrord: “gaat het als met”.
3ποιέω is nu eenmaal “maken”. Je kunt het wat mooier maken door te vertalen als “aanrichten” (zo NBG) of “gaf een bruiloftsfeest” (zo Willibrord);”gave” (ESV)
4herhaling van het werkwoord καλέω, roepen
5opnieuw de dubbele punt als vertaling, voor het participium λέγων.
6Ditmaal als vertaling van een leesteken.
7letterlijk staat er: de met graan vetgemesten
8zo scherp!
93e persoon enkelvoud in het Grieks, en het ww is inderdaad verwoesten/verdelgen
10διέξοδος is toch geen kruispunt (zoals vaak vertaald wordt) maar “uitgaande” — met het eropvolgende woord “wegen” vertaal ik het dus maar met de uitwegen
11ἀνάκειμαι is aan liggen (aan/bij de tafel)
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 4e van de herfst
Laatste wijziging 9 Nov 2020 19:45:29
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 22,1-14 [Evangelie] , Mat. 22,1-14 [Evangelie] , Mat. 22,1-14 [Evangelie] , Mat. 22,1-14 [Luthers leesrooster]

4e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 25,1-9 [OT]
Mat. 22,1-14 [Luthers leesrooster]
Ezra 1,1-11 [OT-alt]
Ezra 3,1-6 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 354; Colofon