aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 4e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Pr. 3,1-13 Tijden-lied
Mar. 1,21-28 een dag in Kafarnaüm
Joh. 2,1-11 De bruiloft op de derde dag
Jes. 60,1-6 Sta op, word verlicht
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Romeinen 8,31-39
31Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen?
Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
32Hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft,
maar Hem voor ons allen overgegeven heeft,
hoe zal hij ook niet met Hem
ons alle dingen genadevol schenken1 .
33Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen?
God is het die rechtvaardigt;
34Wie is het die zal veroordelen2 ?
Christus is de gestorvene,
wat meer is, de opgewekte,
die ter rechterhand van God is,
die ook voor ons pleit.
35Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking of benauwdheid of vervolging
of honger of naaktheid
of gevaar of een zwaard?
36Zoals geschreven is:
Terwille van U worden wij de hele dag gedood,
wij worden beschouwd als schapen voor de slacht3 .
37Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars4
door Hem Die ons heeft liefgehad.
38Want ik ben overtuigd dat noch de dood noch het leven,
noch engelen noch machten,
noch wat nu is noch wat straks komt,
noch machten5 ,
39noch hoogte noch diepte6 ,
noch enig ander schepsel7
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
die is in Christus Jezus onze Heer.
Noten
1χαρίζομαι: vergeven, vrijelijk geven, gunst verlenen, genadig zijn
2participium, enkelvoud, van actief werkwoordsvorm, futurum
3Psalm 44:23
4Mooi is zoals de Willibrord vertaalt: zegevieren wij glansrijk. In ieder geval wil het Grieks uitdrukken: het oordeel is dat je beter bent dan de norm.
5de Willibrord vertaalt hier: geen macht, en pakt dat weer op in het volgende vers
6Willibrord: in den hoge of in de diepte
7Willibrord eveneens: schepsel. De ‘English Standard Version’: nor anything else in all creation
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 7e van de zomer
Laatste wijziging 26 Jul 2020 10:03:26
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 8,31-39
Deze site heeft 242 leden, waarvan 3 online; Bezoekers: vandaag: 103; Colofon