aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van de zomer, 1 augustus 2021
Jesaja 43,1-13
Vertaling
1Maar, nu, zo zegt JHWH,1
je schepper, Jakob, je formeerder, Israël:
Wees niet bang
ik heb je immers losgekocht
ik heb je naam geroepen
je bent van mij;
2moet je water doorkruisen
ik ben bij je
of rivieren
ze zullen je niet wegspoelen
moet je door vuur gaan
je zult niet verzengd worden
een vuurvlam zal je niet in brand zetten
3want ik, JHWH, ben je god
de Heilige van Israël,
je bevrijder.
Als losgeld voor jou geef ik Egypte
in plaats van jou Nubië2 en Seba.
4Om reden dat je kostbaar bent in mijn ogen
en hooggewaardeerd
en ik je liefheb
geef ik in jouw plaats de mensheid
volken in plaats van jouw leven.
5Wees niet bang
ik ben toch bij je!
Uit het oosten zal ik je nageslacht laten komen
uit het westen je verzamelen.
6Ik zeg tegen het noorden: Geef op!
en tegen het zuiden: Niet gevangen houden!
Laat van ver mijn zonen komen
mijn dochters van het eind van de aarde!
7Al wie tot mijn naam geroepen is
en ik met het oog op mijn hoogwaardigheid heb geschapen
geformeerd, ja gemaakt!3

8Laat4 aantreden
het blinde volk5 , dat [toch] over ogen beschikt
die doven, die [toch] oren hebben.
9[Nu]6 zijn alle naties samen bijeen
en verzameld alle volkeren.
Wie onder hen7 (namelijk hun goden) verkondigt dit,
geeft ons iets uit het eerdere gebeuren te horen?
Laat ze hun getuigen leveren
om hun recht [van spreken] te bewijzen
zodat men het hoort en zegt: betrouwbaar8 is het!
10Jullie echter zijn míjn getuigen
– godsspraak van JHWH
mijn knecht die ik heb uitverkoren
opdat jullie [mij] erkennen
op mij vertrouwen
en begrijpen dat ik het ben (die zoiets deed).
Vóór mij werd geen godheid9 gevormd
en ná mij zal er geen zijn.
11Ik, ik ben JHWH
buiten mij is er geen bevrijder.
12Ik ben het die het heeft verkondigd
die bevrijding bracht
die het liet horen
geen vreemde [godheid] onder jullie.10
Jullie zijn mijn getuigen
– godsspraak van JHWH
en ik ben de godheid.

13Ook van heden af aan ben ik het.
Er is er geen die ontrukt11 aan mijn hand.
Ik ben aan het werk!
Wie zou het keren?
Noten
1vertaling verzen 1-7: Cees van Duin
2Het huidige Ethiopië
3Hier vandaan: KAD
4Perikoopafgrenzing: vers 8 en 13 kunnen bij de schriftlezing niet gemist worden. De kwestie who is who is op het eerste gehoor van de tekst niet duidelijk. Vandaar de toevoeging voor de lezing tussen ronde haken in vs 9 (vgl. ook vs 10).
Voor het schema van deze ‘getuigenbijeenkomst' zie: W. Beuken, Jesaja 2b [POT], 170; verkort:
8   Oproep om Israël in de vergadering van de volken te laten aantreden.
     Constatering dat alle volken bijeen zijn.
     Rechtsvraag: Welke godheid deed zoiets: gebeuren uit het verleden van te voren verkondigen, dat
     zich vervolgens ook voltrok?
     Israël tot getuige van JHWH benoemd: JHWH is het die dat deed!
13 Ook in de toekomst zal hij dat doen.
5Nl. Israël, dat in de vergadering van het vervolg (oog— en oor)getuige van JHWH moet zijn.
6Constatering binnen de enscenering van de vergadering in 8 en 9ab.
7Hier moeten de godheden van de naties bedoeld zijn; bahem, vgl bakhem in vs 12. Het woord ‘goden' wordt vermeden om alle nadruk te laten vallen op de volkeren als getuigen.
8Betrouwbaar, vgl vs 10e; vertrouwen.
9Vertaling van El (oppergod in het pantheon).
10Zie noot bij vs 9.
11Nl. de zonen en dochters van 43,6.
Afdrukken | vertaling door kad | bij 7e van de zomer
Laatste wijziging 11 Feb 2020 16:14:09
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 43,9-12 [OT] , Jes. 43,8-13 [OT] , Jes. 43,9-12 [OT] , Jes. 43,1-12 [OT]

7e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 10,12-21 [OT]
Jes. 43,1-13 [OT-alt]
Joh. 6,16-21 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2160; Colofon