aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van Pasen, 26 april 2020
1 Petrus 1,10-23
Vertaling
10Naar deze redding hebben profeten gezocht
en onderzoek gedaan,
die profeteerden aangaande de genade voor jullie,
11onderzoekend welk of wat voor tijdstip
de geest van Christus die in hen was,
en die tevoren getuigenis gegeven had
aangaande het lijden van Christus
en de heerlijkheden daarna,
hen duidelijk gemaakt had.
12Hen werd geopenbaard dat ze niet zichzelf
maar jullie dienden
met wat jullie nu verkondigd is,
die jullie verkondigers waren
in de door de hemel gezonden Heilige Geest,
waarop engelen begeren een blik te slaan.
13Daarom: omgord de lendenen van je verstand,
wees nuchter en hoop geheel en al op de genade,
jullie gebracht in de openbaring van Jezus Christus.
14Voeg je als kinderen van het horen
niet naar het schema van je begeerten van voorheen,
nog in onwetendheid,
15maar word ook zelf heilig in heel je wandel,
zoals hij die jullie geroepen heeft, heilig is.
16Zoals ook geschreven staat:
wees heilig, want ik ben heilig1 .
17En als je hem als vader aanroept,
die niemand naar de ogen ziet
en oordeelt naar wat ieder doet,
wandel dan ook in ontzag,
de tijd van je vreemdelingschap.
18Jullie weten dat je niet met vergankelijke zaken —
zilver of goud – zijn losgekocht
uit jullie ijdele wandel,
overgeleverd door de voorouders,
19maar met het kostbaar bloed van Christus,
als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.
20Hij was tevoren gekend,
voor de grondlegging van de wereld,
maar is omwille van jullie
aan het einde der tijden openbaar geworden,
jullie – die door hem geloven in God
die hem heeft opgewekt uit de doden
en hem heerlijkheid gegeven heeft,
zodat jullie geloof tevens hoop op God is.
22Nu je je zielen gereinigd hebt
— horend naar de waarheid –
tot ongeveinsde broederliefde:
heb dan elkaar lief,
bestendig en met een zuiver hart,
23wedergeboren niet uit vergankelijk
maar uit onvergankelijk zaad,
door het levende en blijvende woord van God.
(of: door het woord van de levende en blijvende God)
Noten
1Cf. Lev. 11:44, Lev. 19:2
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 3e van Pasen
Laatste wijziging 11 Nov 2020 17:59:32
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Petr. 1,1-12 [Epistel] , 1Petr. 1,1-12 [Epistel] , 1Petr. 1,13-25 [Epistel]

3e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 17,1-7 [OT-alt]
Ex. 16,28-36 [OT-alt]
1Petr. 1,10-23 [Epistel]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 974; Colofon