aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Goede Vrijdag, 10 april 2020
Matteüs 26,47-75
Nu...het uur u !
Vertaling
47Terwijl hij nog sprak,
zie, Judas, is er, één van de twaalven,
en met hem, gezonden door de overpriesters en de oudsten van het volk,
een talrijke menigte met zwaarden en stokken1
48Die hem overleverde2
had hen ten teken gegeven:
Die ik zal kussen3 ,
die is het!
Hem moeten jullie grijpen!
49En direct terwijl hij toetrad op Jezus,
zei hij:
Gegroet rabbi,
en hij omhelsde4 hem.
50Jezus evenwel zei tot hem:
Vriend, ben je hierom aanwezig?
Toen traden ze toe, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem
51En zie, één van degenen die met Jezus was,
strekte zijn hand uit, trok zijn zwaard
en terwijl hij sloeg,
nam hij het oor van de dienaar van de hogepriester weg.
52Dan zegt Jezus tot hem:
Breng je zwaard terug op z’n plaats,
want allen die het zwaard opnemen,
zullen door het zwaard vergaan!
53Of denk je misschien,
dat ik mijn Vader niet kan aanroepen,
en Hij zal mij nu terzijde staan met meer dan twaalf legioenen engelen?
54Hoe zouden dan de schriften vervuld worden,
(die zeggen) dat het zo moet gebeuren?
55In dat uur zei Jezus tot de menigte:
Als bij een misdadiger zijn jullie uitgetrokken
met zwaarden en stokken, om mij mee te nemen !
Terwijl ik dagelijks in de tempel gezeten was en leerde,
hebben jullie mij níet gegrepen.
56Maar dit is allemaal gebeurd,
opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden.
Toen vluchtten al de leerlingen van hem weg.
57Maar zij die Jezus hadden gegrepen,
voerden hem af naar Kajafas, de hogepriester,
waar ook de schriftgeleerden en oudsten vergaderden.
58Petrus echter volgde hem van verre,
tot de binnenplaats van de hogepriesters,
waar hij naar binnenging en bij de bedienden zat,
om de afloop te zien.
59De overpriesters en heel de Hoge Raad
zochten een vals getuigenis tegen Jezus,
opdat zij hem ter dood zouden brengen.
60En van de velen die aantraden was er niemand die vals getuigde.
Tenslotte waren er twee gedagvaarden die zeiden:
61Hij heeft gezegd:
Ik kan het heiligdom van God afbreken
en gedurende drie dagen opbouwen.
62De hogepriester stond op en zei tot hem:
Heb je geen antwoord,
op wat dezen tegen je getuigen?
63Maar Jezus zweeg.
En de hogepriester zei tot hem:
Ik bezweer je voor de levende God,
dat je ons zal zeggen, of jij de Christus, de zoon van God bent?
64Jezus zegt tot hem:
Je hebt het gezegd.
Alleen dit zeg ik jullie nog:
Vanaf nu zullen jullie de Mensenzoon zien
aan de rechterhand van de Kracht
en komend op de wolken van de hemel.
65Toen verscheurde de hogepriester zijn kleren en zei:
Godslasterlijk!
Hoezo hebben we nog getuigen nodig?
Zie, nu hebben jullie de godslastering gehoord,
66wat is jullie mening?
Zij antwoordden en zeiden:
Hij is de dood schuldig !
67Toen spogen ze in zijn gelaat,
sloegen hem met vuisten en zwepen, en zeiden:
68Profeteer ons dan, Christus, wie heeft je geslagen ?
69Maar Petrus zat buiten in de binnenplaats
Er kwam een dienstmeisje op hem af, die zei:
Jij was toch ook bij Jezus, de Galileeër?
70Maar hij loochende het, terwijl hij ten overstaan van allen sprak:
Ik weet niet wat je zegt!
71Toen hij wegging naar het poortgebouw,
zag een ander hem en zegt aan die daar zijn:
Deze was ook bij Jezus, de Nazoreeër!
72En opnieuw loochende hij met een eed,
dat hij de mens niet kent.
73Even later traden zij toe die (op wacht) stonden
en zeiden tot Petrus:
Waarachtig, jij hoort ook bij hen,
want je uitspraak maakt je kenbaar5 !
74Toen begon hij te vloeken en te zweren,
dat hij de mens niet kent.
En direct klonk6 de haan !
75En Petrus herinnerde zich het woord,
dat Jezus had gesproken:
Vóór het klinken van de haan, zal je mij driemaal verloochend hebben.
Hij ging naar buiten en weende bitter.
Noten
1let. wat van hout is
2of: verraadde
3phileoo – liefhebben, beminnen
4intensieve vorm van phileoo
5let. duidelijk
6phooneoo –algemeen: geluid maken, stem geven
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Goede Vrijdag
Laatste wijziging 3 Nov 2020 16:16:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 26,57-68 [Evangelie] , Mat. 26,1-75 [Evangelie]

Goede Vrijdag - rood of paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 26,47-75 [Evangelie]
Mat. 27,1-61 [Evangelie]
Ex. 12,21-28 [OT]
Ex. 12,29-42 [OT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 4; Colofon