aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Judica | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Witte Donderdag, 9 april 2020
Matteüs 26,30-46
Inleiding
Aankondiging van Petrus verloochening (Mat. 26,30-35) + Jezus' gebed in Getsemane (Mat. 26,36-46)
Vertaling
30En na het Hallel gezongen te hebben
gingen ze [het huis] uit naar de Olijfberg.
31Alsdan zegt hun Jezus:
‘Jullie allen zullen in mij een struikelblok vinden in deze nacht,
want er staat geschreven:
“Ik zal de herder slaan
en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden.
32Nadat ik opgewekt ben, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.”’
33Petrus dan zei hem ten antwoord:
‘Als allen een struikelblok vinden in u,
ík zal nooit een struikelblok vinden.’
34Hem dan zei Jezus:
‘Voorwaar, ik zeg je
dat in deze nacht,
voordat de haan roept,
jij mij drie keer zult verloochenen.'
35Hem zegt Petrus:
‘Zelfs indien ik met u zou moeten sterven,
ik zal u geenszins verloochenen.’
Desgelijks spraken ook al de leerlingen.

36Alsdan gaat Jezus met hen naar een plek genaamd Getsemane,
en hij zegt zijn leerlingen:
‘Blijft hier zitten,
totdat ik, weggegaan, daar gebeden heb.’
37En na Petrus en de twee zonen van Zebedeüs meegenomen te hebben,
begon hij bedroefd en angstig te worden.
38Alsdan zegt hij hun:
‘Zeer bedroefd is mijn ziel totterdood.
Blijft hier en waakt met mij.’
39En een weinig verder gegaan,
viel hij op zijn gezicht,
biddend, zeggend:
‘Mijn vader, als het mogelijk is,
laat deze beker aan mij voorbijgaan,
maar niet zoals ík wil, maar zoals ú [wilt].’
40En hij komt bij zijn leerlingen
en vindt hen slapende.
En hij zegt Petrus:
‘Alzo waren jullie niet in staat
om een uur te waken met mij?’
41Waakt en bidt
dat jullie niet de verzoeking binnengaan.
De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.’
42Weer, ten tweede male weggegaan, bad hij, zeggend:
‘Mijn vader, als het niet mogelijk is,
dat deze voorbijgaat,
niet dan indien ik hem drink, laat uw wil geschieden.'
43En gekomen vond hij hen weer slapende,
want van hen waren de ogen bezwaard.
44En hen [daar] latend,
weer weggegaan, bad hij voor de derde maal,
weer hetzelfde woord sprekend.
45Alsdan komt hij bij zijn leerlingen
en hij zegt hun:
‘Slaapt verder en rust uit.
Zie, het uur is nabijgekomen
en de Mensenzoon wordt overgeleverd in handen van zondaren.
46Ontwaakt, laten we gaan.
Zie hij die mij overlevert is nabijgekomen.'
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij Witte Donderdag
Laatste wijziging 18 Mar 2020 20:26:09
Reacties:
harrypals: reactie als eerste aangewezen corrector [2020-03-18 17:06:21]
Een frisse, precieze vertaling vertaling.
Ik heb waardering voor 'vertaalvondsten' als 'een struikelblok vinden' (31, 33; hoewel het de laatste keer wel wat wringt), de haan die 'roept' (34) en 'de verzoeking binnengaan' (41). Ook de konsekwente weergave van een participium met een Nederlands equivalent vind ik sterk (in 36 is 'nadat...' teveel, ik zou daar eenvoudiger vertalen: 'totdat ik, weggegaan. daar gebeden heb').  
Ik vind de taal soms onnodig archaisch (het herhaaldelijke 'alsdan' en 'alzo' en 'desgelijks' bijv), en ook de meervouds-t in 'blijft' enz. is een onnodige 'struikelblok'— gewoon 'blijf' is net zo duidelijk, doet de NBV terecht.
Zou het sterke 'egoo' in 33 en 39 niet moeten uitkomen in de vertaling (met een accent bijv.)?
'Erchomai' zou ook in 36 en 40 vertaald kunnen worden met 'komen', zoals in 43 en 45.
Ik aarzel over 'het Hallel zingen' in 30; dat zal hier vast bedoeld zijn, maar staat het er ook? Maar ervoor pleit dat het in de LXX onder meer de vertaling is van h-l-l.
Het voorop zetten van 'hem' in 34 en 35 leest ongemakkelijk, lijkt me niet echt nodig.

Andere vertalingen: Mat. 26,31-35 [Evangelie] , Mat. 26,36-46 [Evangelie] , Mat. 26,1-75 [Evangelie] , Mat. 26,30-46 [Evangelie]

Witte Donderdag - paars of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 26,30-46 [Evangelie]
Ex. 12,15-20 [OT]
Ex. 12,1-28 [OT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 493; Colofon