aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e na Epifanie, 16 februari 2020
Matteüs 5,17-26
Vertaling
17Denk niet dat ik ben gekomen
om de Thora van zijn kracht te beroven1 of de Profeten.
Ik ben niet gekomen om [hen] van [hun] kracht te beroven,
maar om [ze] ten uitvoer te brengen2 .
18Want amen! ik zeg jullie:
totdat de hemel voorbijgaat en de aarde,
zal niet één jota of één schreefje3 voorbijgaan van de Thora,
totdat alles is geschied.
19Wie dus één van deze kleinste geboden
verbreekt en zó de mensen leert,
die zal de kleinste genoemd worden
in het koninkrijk der hemelen.
Maar wie zó doet en leert,
die zal groot genoemd worden
in het koninkrijk der hemelen.
20Want ik zeg jullie: als je gerechtigheid
niet uitmunt, meer4 dan van Schriftgeleerden en Farizeeën,
zullen jullie niet binnengaan in het koninkrijk der hemelen.
21Jullie hoorden dat tot de ouden is gezegd:
je zult niet doden5 ; degene die doodt zal schuldig zijn voor het gericht.
22Ik echter zeg jullie dat ieder die toornt tegen zijn broeder
schuldig zal zijn voor het gericht.
Degene die zegt tot zijn broeder: dwaas!6 ,
zal schuldig zijn voor het Sanhedrin7 .
Degene die zegt: leeghoofd8
zal schuldig zijn aan het gehenna9 van het vuur.
23Wanneer je dan je gave naar het altaar brengt
en je daar bedenkt dat je broeder iets tegen jou heeft,
24laat je gave daar, vóór het altaar,
en ga eerst heen: verzoen je met je broeder
en kom dan en breng je gave.
25Wees goedgezind jegens je tegenpartij,
zo snel mogelijk10 , terwijl je nog met hem onderweg bent,
opdat de tegenpartij je niet overlevert aan de rechter
en de rechter aan de wacht
en je in de gevangenis wordt geworpen.
26Amen, ik zeg je: je zult daar niet uitkomen
totdat je het laatste kwartje11 hebt terugbetaald.
Noten
1zo Murre; verder: verstoren, verwoesten, ontbinden, loswrikken
2zo Murre
3ra, hengsel, handvat, rotspunt, accent, haakje aan Hebr.medeklinker alleen hier en Lk16:17
4Naastepad: uitsteekt boven die
5Ex. 20,13
6leeghoofd, domkop
7Hoge Raad
8mooros— traag van begrip, dom, dwaas, cf. ook 1Kor1:25 en 27: het dwaze van God en van de wereld
9hel, hellevuur NBG. verbastering van dal van de kinderen van Hinnom
10zo HSV
11kodrantè — quadrans. zo ook Naardense Bijbel
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 6e na Epifanie
Laatste wijziging 31 Jan 2020 14:31:23
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 5,17-26 [Evangelie] De wet tot echte gelding brengen, Mat. 5,20-26 [Evangelie]

6e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 30,15-20 [OT]
Ex. 2,1-10 [OT-alt]
Mat. 5,17-26 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 38; Colofon