aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4de zondag van de zomer, 15 juli 2007
Lucas 10,21-37
Wat moet ik doen
Inleiding
De Nieuwe Bijbel Vertaling heeft als kop boven 10:25-42 'het enig noodzakelijke' — een citaat uit vs. 42.
Centraal in het vertaalde gedeelte staat de gelijkenis van de 'barmhartige Samaritaan'. Dat zou, als we de NBV volgen, tegenwoordig de gelijkenis van de 'medelijdende Samaritaan' moeten zijn. In onderstaande vertaling betreft het de 'ontfermende Samaritaan'.
Wat de titel betreft kies ik er voor om dichter te blijven bij de vraag waar de gelijkenis het antwoord op is: 'Wat moet ik doen?' Het werkwoord (bij uitstek) 'doen' komt tenslotte vier maal voor in de pericoop.
Vertaling
21Op dat moment juicht hij [door] de heilige geest en zegt:
Ik belijd jou1 , vader,
heer van de hemel en de aarde,
dat jij dit verborgen hebt voor wijzen en verstandigen,
maar aan onmondigen hebt onthuld.
Ja, vader, zo is geschied wat jou welgevallig is2 .
22Alles werd mij overgegeven door mijn vader,
en niemand weet wie de zoon is — alleen de vader,
en wie de vader is — alleen de zoon en degene aan wie de zoon het verlangt te openbaren.
23En zich naar de leerlingen alleen kerend zegt hij:
zalig de ogen die zien wat jullie zien.
24Want ik zeg jullie dat veel profeten en koningen hebben gewenst te zien wat jullie zien,
en zij zagen het niet,
en te horen wat jullie horen,
en zij hoorden het niet.
25En zie, een zeker wetgeleerde stond op om hem op de proef te stellen3 .
Hij zei:
Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te ontvangen4 ?
26Hij zei tot hem:
Wat is geschreven in de wet?
Hoe lees jij?
27En hij antwoordde en zei:
Je zult de Heer je God liefhebben
van ganser harte en met je hele ziel,
met al je kracht en met al je verstand,
en je naaste zoals je zelf.
28Hij zei tot hem:
Je hebt correct5 geantwoord;
doe dit en je zult leven.  
29Hij wilde zichzelf (echter) rechtvaardigen
en zei tot Jezus:
En wie is mijn naaste?  
30Jezus nam het woord en zei:
Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho
en viel in handen van rovers
die hem uitkleedden6 ,
klappen toedienden
en weggingen terwijl ze hem halfdood achterlieten.
31Toevallig7 daalde een priester over die weg af
maar toen hij hem zag ging hij aan de overkant voorbij.
32Evenzo ging een Leviet langs die plaats
en toen hij hem zag ging ook8 hij aan de overkant voorbij.
33Een Samaritaan echter, die onderweg9 was,
kwam ook langs hem
en werd, toen hij hem zag, diep getroffen.
34(En) hij ging naar hem toe,
verbond zijn wonden
goot er olie en wijn op,
hief hem op zijn eigen rijdier
bracht hem naar de herberg
en verzorgde hem.
35De volgende dag pakte hij twee dinars,
gaf ze aan de herbergier, en zei:
Verzorg hem,
en dat wat je meer uit mocht geven,
zal ik je teruggeven als ik weer kom.
36Wie van deze drie is, lijkt je,
naaste geworden van hem die in de handen van de rovers viel?
37Hij zei:
Die daden van ontferming aan hem heeft gedaan10 .
Jezus zei tot hem:
Ga heen, en doe jij evenzo.
Noten
1Het werkwoord exomologeomai kent een breed betekenisgebied: toegeven / instemmen / prijzen
2emprosten sou = soi (BDR §214-9)
3Ook mogelijk: ‘uitlokken’. Maar 'uitlokken' heeft m.i. een negatieve inzet — 'hij zal wel door de mand vallen'. Bij ‘op de proef stellen’ blijft het m.i. meer open wat de wetgeleerde verwacht, positief of negatief.
4Meest letterlijk is 'beërven', maar dat is m.i. te archaïsch. Nadeel van ‘deel krijgen’ (NBV) en 'verwerven' (ook mogelijk) is m.i. dat het dan meer om binnenhalen gaat, terwijl in het Grieks duidelijk iets gegeven wordt. Een erfenis ontvang je toch? Je wordt hoogstens onterfd. Zou dat misschien de kern zijn van de vraag die volgt – niet hoe krijg/bemachtig ik 'eeuwig leven' maar:  hoe voorkom ik dat ik het verlies?
5recht, juist
6of: uitschudden
7of:Bij geval, per toeval
8ik heb het ‘ook’ wat verplaatst — in het eerste zinsdeel is het overbodig i.v.m. ‘evenzo’
9in de vertaling mag het woord ‘weg’ wel doorklinken. De 'weg' lijkt me belangrijker dan de 'reis' (NBV)
10Het ‘doen’ wil ik graag in de vertaling door laten klinken — zeker gezien vs. 25, 28 en 37b
Afdrukken | vertaling door zuurmond | bij 4de zondag van de zomer
Laatste wijziging 8 Jul 2007 06:10:03
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 10,21-37 [Evangelie] , Luc. 10,25-37 [Evangelie] , Luc. 10,21-37 [Evangelie] , Luc. 10,23-37 [Luthers leesrooster] , Luc. 10,21-37 [Evangelie] , Luc. 10,21-37 [Evangelie] Wat te doen? Wie wordt mijn naaste?, Luc. 10,1-24 [Evangelie] apostolaat tot oordeel en lofprijzing

4de zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 30,9-14 [OT]
Luc. 10,21-37 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 456; Colofon