aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van Pasen, 19 april 2020
Exodus 16,1-27
Vertaling
1En zij braken van Elim op1
en de hele gemeente van de Israëlieten
kwam in de woestijn Sin,
dat tussen Elim en Sinaï ligt
op de vijftiende dag in de
tweede maand nadat zij uit het land Egypte waren getrokken.
2En de gehele gemeente van Israëlieten
morde2 tegen Mozes en tegen Aäron in de woestijn.
3De Israëlieten zeiden:
“Waren we maar3
door de hand van JHWH gestorven
toen wij verbleven in het land Egypte
bij de pot met vlees,
toen we brood aten tot verzadiging,
want jullie hebben ons laten uittrekken
naar deze woestijn om deze hele gemeente
van honger te laten sterven.”
4En JHWH zei tot Mozes:
“Let op, ik laat voor jullie brood
uit de hemel regenen,
dan zal het volk uittrekken
en een portie4 dag voor dag verzamelen,
opdat ik het verzoek, of het gaat in mijn Tora of niet.
5En op de zesde dag moeten zij bereiden
wat zij binnenbrengen
en het zal zijn het dubbele op
wat zij van dag tot dag verzamelen.”
6En Mozes zei en Aäron tot alle Israëlieten:
“Vanavond zullen jullie weten,
dat JHWH jullie heeft doen uittrekken
uit het land Egypte!
7Dan zullen jullie in de morgen zien
de glorie van JHWH,
omdat hij hoorde hoe jullie morden tegen JHWH.
Wat zijn wij, dat jullie morden tegen ons.”
8En Mozes zei:
“Wanneer JHWH jullie in de avond
vlees om te eten geeft
en brood in de morgen ter verzadiging,
omdat JHWH jullie morren heeft gehoord
waarmee jullie morden tegen hem,
want wie zijn wij;
niet tegen ons was jullie geklaag maar tegen hem.”
9En Mozes zei tegen Aäron:
“Zeg tot de gehele vergadering van de Israëlieten:
Verzamelen jullie je vóór JHWH,
want hij heeft jullie morren gehoord.”
10En toen Aäron het had gezegd
tot de hele vergadering van de Israëlieten,
wendden zij zich naar de woestijn,
en zie5 , de glorie van JHWH verscheen in een wolk.
11Toen sprak JHWH tot Mozes als volgt:
12“Ik heb het geklaag van de Israëlieten gehoord.
Spreek tot hen als volgt:
“In de avondschemering eten jullie vlees
en in de morgen zullen jullie verzadigd worden met brood,
opdat jullie weten, dat ik, JHWH, jullie God6 ben.””    
13Het geschiedde in de avond...
daar kwamen de kwakkels op en bedekten de legerplaats.
En in de ochtend was er een dauwlaag rondom de legerplaats.
14En toen de dauwlaag optrok,
kijk, daar lag op de woestijn iets fijns,
parelgewijs, fijn als rijp op de aarde.
15De Israëlieten zagen het, ze zeiden tot elkaar:
Man hoe?, wat is dat?
Want ze wisten niet wat het was.
Mozes zei tot hen:
Dat is het brood dat JHWH jullie te eten geeft.
16Dit is het woord dat JHWH u gebiedt.
Haal ervan bijeen, ieder naar zijn behoefte
een omer per hoofd naar het getal van de mensen bij jullie,
ieder moet meenemen voor wie er in zijn tent zijn.
17Zo deden de Israëlieten,
ze haalden het bijeen,
de één veel en de ander weinig.
18Maar toen ze het maten met de omer
had degene die veel bijeengehaald had niets over
en wie weinig bijeengehaald had kwam niets te kort.
Een ieder had bijeengehaald naar zijn behoefte.
19Mozes zei tot hen:
Laat niemand iets over houden tot de morgen.
20Zij gaven Mozes echter geen gehoor
en sommigen lieten ervan over tot de morgen.
Er kwamen maden in en het begon te stinken.
En Mozes ontstak in woede over hen.
21Zo haalden zij het bijeen, morgen na morgen, ieder naar zijn behoefte
maar als de zon heet werd, smolt het.
22En het geschiedde op de zesde dag dat zij een dubbel deel bijeen haalden,
twee omer per persoon.
Dus kwamen al de oudsten van de vergadering dat bij Mozes melden.
23Mozes zei tot hen:
Dit is het woord dat JHWH gesproken heeft:
Ophouden, morgen is er een heilige Sabbath voor JHWH.
Wat jullie willen bakken, bakt het;
wat jullie willen koken, kookt het
wat over is, laat het rusten ter bewaring tot de morgen.
24Zij lieten het rusten tot de morgen.
Het stonk niet en er waren geen maden in.
25Mozes zei:
Eet het vandaag
want vandaag is het Sabbath voor JHWH, ophouden.
Jullie zult op het veld niets vinden.
26Zes dagen mag je het bijeenhalen
maar op de zevende dag is het ophouden, Sabbath
dan is er niets.
27Toch gebeurde het op die zevende dag
dat er enkelen van het volk op uit trokken om bijeen te halen.
Ze vonden niets.
Noten
1vertaling verzen 1-13: Pieter Lugtigheid
2  לוּן vertaald met het ouwerwetse 'morren', omdat hierin rebellie en stoken ook meeklinkt
3  מִֽי־יִתֵּ֣ן is een uitdrukking die vele keren voorkomt, Job 6:8; 11:5; 13:5; 19:23, en ook Deut. 5:29, en is meest vertaald als wensformule: ‘Och, dat zij’ of ‘Och was het maar’.
4  דְּבַר־יֹ֣ום בְּיֹומֹ֔ו : hier moet דָּבָר worden vertaald als portie (Gesenius).
5Je hebt de neiging om te vertalen: ‘En werkelijk’
6 Jullie God, zie Exodus 3:6-7, waar hij zichzelf de God van Abraham, Izaäk en Jacob noemt, en ook spreekt over Israël als ‘mijn volk’.
Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij 2e van Pasen
Laatste wijziging 16 Dec 2019 17:35:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 16,1-7 [OT-alt]
Exegeses: Ex. 16,1-36 [Commentaar] Manna!, Ex. 16,1-12 [OT] Geschenk en oefening in één, Ex. 16,13-28 [Commentaar] De woestijn als Oefenterrein, Ex. 16,25-34 [OT] Oefentijd voor God en mensen

2e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 8,6-16 [OT]
Ex. 16,1-27 [OT-alt]
Ex. 15,22-27 [OT-alt]
1Petr. 1,1-9 [Epistel]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 257; Colofon