aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de herfst, 20 oktober 2019
Lucas 18,1-8
Inleiding
Bidden kan niet zo nu en dan....
Vertaling
1Hij zei een gelijkenis1 voor hen
over de noodzaak om altijd2 te bidden
en niet te versagen3 .
2Hij zei:
Er was4 een zekere rechter in een zekere stad
die God niet vreesde en voor geen mens respect had.
3Een weduwe was er in die stad.
Zij kwam steeds5 naar hem toe en zei:
Doe mij recht6 jegens mijn tegenpartij7 .
4En een tijd lang wilde hij niet.
Daarna zei hij bij zichzelf:
Ook al vrees ik God niet en heb voor geen mens respect,
5omdat zij het mij lastig maakt, zal ik deze weduwe recht doen,
opdat zij niet komt en mij ten slotte een klap in het gezicht geeft8 .
6De heer zei:
Hoort wat de rechter van het onrecht9 zegt.
7Zal God dan geen recht doen
aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht10 tot Hem roepen
en grootmoedig11 zijn over hen?
8Ik zeg jullie dat hij hun recht zal doen12 , met spoed .
Echter, wanneer de zoon van de mens komt,
zal hij dan13 het14 vertrouwen vinden op de aarde?
Noten
1er volgen nu twee parabels over bidden
2pantote cf. Hebr: tamied nl op het ritme van de liturgie, zoals ochtend— en avondgebed
3egkakein: van ev en kakos, kwaad. laf gedragen, uit slapheid nalaten, moe worden; moed verliezen, moedeloos worden; hl. 2Co4: 1 en 16; Gal6: 9; Ef3: 13; 2Th3: 13. Hemelsoet/Monshouwer: niet in boosheid verzanden
4met: " er was eens...." (NBV) wordt het wel erg sprookjesachtig
5durativum
6ekdikein: uit het recht (dikè), maar sterker: wreken, in Hebr: nqm, cf. Gen4: 15, 24 en Ex21: 20vv
7ook met dikè
8NBV: "Anders blijft ze eindeloos (= eis telos?) bij me komen en vliegt ze me nog aan"
9NBV: "al minacht hij het recht"
10cf. P22:3 bij het ochtend— en avondgebed
11cf. HSV:  "hoewel Hij hen soms lang laat wachten?" NBG: "en laat Hij hen wachten" WV95: "naar wie Hij welwillend luistert." NBV: "of laat hij hen wacvhten?"
12cf. Abraham, Gen18: 25
13ara
14nl. dit vertrouwen in (uiteindelijke) gerechtigheid. VUL, NBV en SV, zonder lidwoord; WV95: "dit geloof"
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 5e van de herfst
Laatste wijziging 11 Sep 2019 13:13:06
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 18,1-8 [Evangelie] Een gelijkenis over een rechter en een weduwe, Luc. 18,1-8 [Evangelie] , Luc. 18,1-8 [Evangelie] , Luc. 18,1-8 [Evangelie] De rechter die zich alleen om zichzelf bekommert, Luc. 18,1-8 [Evangelie]

5e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 32,23-32 [OT]
2Sam. 5,6-16 [OT-alt]
Luc. 18,1-8 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 862; Colofon