aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
12e van de zomer, 8 september 2019
Lucas 14,25-35
Inleiding
De radicaliteit van de navolging volgt om een doordachte afweging
Vertaling
25Er trokken vele1 menigten met hem2 mee.
Hij wendde zich om3
en zei tot hen4 :
26Als iemand bij mij komt5
en niet haat6 zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zussen,
ja zelfs zijn eigen7 ziel8 ,
dan kan die niet mijn leerling zijn.
27Wie niet zijn eigen kruis draagt
en achter mij komt9 ,
kan niet mijn leerling zijn.
28Want wie van jullie die een toren wil bouwen
gaat niet eerst zitten10 om de kosten te berekenen,
of11 hij wel genoeg heeft om het af te maken12 ?
29Als hij het fundament gelegd heeft
en niet in staat is het te voltooien,
zullen allen13 die dat zien beginnen hem te bespotten
30en zeggen:
Die mens14 begon te bouwen,
maar was niet in staat het te voltooien15 !
31Of welke koning die eropuit trekt om een andere koning te treffen16
om oorlog te voeren,
zal niet eerst gaan zitten17 om te beraadslagen18
of hij in staat is om met tienduizend19 iemand te weerstaan20
die met twintigduizend op hem afkomt?
32Zo niet,
dan stuurt hij, wanneer hij nog ver weg is21 ,
een delegatie22 om te vragen wat tot vrede leidt23 .
33Zo geldt dus ook voor ieder24 van jullie:
wie geen afstand doet van alles wat hemzelf toebehoort,
kan mijn leerling niet zijn.
34Zout is dan wel iets goeds,
maar als ook het zout flauw wordt25 ,
waarmee kan het dan gekruid worden26 ?
35Noch voor het land27 noch voor de mestvaalt28 is het geschikt,
ze gooien het weg naar buiten.
Wie oren heeft om te horen, moet horen29 !’
Noten
1geen ‘grote’ (NBV),  het zijn er ‘vele’; geeft toch een andere uitstraling
2Lucas zegt hier niet ‘Jezus’, zoals de NBV vertaalt; heeft dat een reden? Die vraag moet gesteld kunnen worden
3er zit iets van omkeer in, meer dan in het wat ambtelijke ‘wendde zich tot’ (NBV)
4verdwenen in de NBV, maar hier richt Jezus zich tot een andere ‘doelgroep’ dan in het voorafgaande
5waar haalt de NBV ‘volgt’ vandaan? Niet alles op een grote parafraserende hoop gooien…
6laat ik bewust vooraan staan, om het sterke van dit woord te benadrukken; de NBV durft het woord niet aan, vertaalt ‘breekt met’, is een verzwakte parafrase
7met nadruk
8zegt toch meer dan ‘leven’ (NBV)
9de NBV verzint weer slordig / onverschillig: ‘op mijn weg volgt’
10verdwenen in de NBV
11NBV vult aan ‘om te zien of…’
12het gaat juist om het ‘afmaken’, niet om de ‘bouw’ (NBV)
13meervoud, is sterker dan ‘iedereen’ (NBV)
14waarom maakt de NBV hier een man van? Is seksistisch
15zelfde woord als in vs. 29, NBV vertaalt ‘afmaken’
16verdwenen in de NBV
17weer verdwenen in de NBV
18de NBV voegt toe ‘bij zichzelf’; zou zo’n koning geen dienaren hebben?
19NBV voegt ‘man’ toe, is begrijpelijk voor gangbare oorlogsverslaggeving
20NBV neutraal ‘optrekken’, terwijl het gaat om de botsing
21NBV omslachtig ‘wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn’
22functioneel woord, geen persoon, zoals NBV ‘gezant’
23NBV ‘de voorwaarden voor vrede’ riekt naar onderwerping, ‘wat tot vrede leidt’ is uit op gelijkwaardig onderhandelen
24verdwenen in de NBV
25NBV ‘zijn smaak verliest’ is abstracter
26NBV ‘hoe kunnen we…’? waar komt die 1e persoon opeens vandaan
27is een fundamenteel bijbels woord, meer zeggend dan ‘grond’ (NBV)
28de NBV ziet over het hoofd dat het zout dan zelfs niet meer op de mestvaalt past
29de NBV wisselt ‘horen’ en ‘luisteren’, daardoor verliest de uitspraak aan kracht
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 12e van de zomer
Laatste wijziging 11 Sep 2019 10:21:34
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 14,25-33 [Evangelie] , Luc. 14,25-33 [Evangelie] , Luc. 14,25-33 [Evangelie] niet van jezelf...., Luc. 14,25-33 [Evangelie] , Luc. 14,25-33 [Evangelie]

12e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Sam. 16,1-13 [OT-alt]
Luc. 14,25-35 [Evangelie]
Deut. 30,15-20 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 707; Colofon