aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 5e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jer. 29,1-14 De brief van Jeremia aan de ballingen in Babel
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
2 Samuël 1,1-16
Vertaling: Willien van Wieringen
1Het geschiedde na de dood van Saul
– David was teruggekeerd van het verslaan van de Amalekiet –
dat David twee dagen in Siklag verbleef.
2Het geschiedde op de derde dag:
zie, een man kwam van de legerplaats, bij Saul vandaan.
zijn kleren waren gescheurd
en er was aarde op zijn hoofd.
Het geschiedde toen hij tot David kwam
dat hij ter aarde viel
en diep boog.
3David zei tegen hem:
Waar kom je vandaan?
Hij zei tegen hem:
Uit het legerkamp van Israël ben ik ontsnapt.
4David zei tegen hem:
Wat is er aan de hand?
Meld het mij toch!
Hij zei:
Het volk is de strijd ontvlucht ,
en ook zijn velen uit het volk gevallen, en gestorven,
zelfs Saul en Jonatan, zijn zoon, zijn gestorven.
5David zei tegen de jongen die [het] hem had gemeld:
Hoe weet jij
dat Saul en Jonatan, zijn zoon, stierven?
6De jongen die [het] hem had gemeld zei:
Ik was heel toevallig in het gebergte van Gilboa,
en zie! Saul leunde op zijn speer,
en zie! de wagen en de ruiters zaten hem op de hielen.
7Hij draaide zich om
zag mij
en riep mij.
Ik zei:
Hier ben ik.
8Hij zei tegen mij:
Wie ben je?
Ik zei tegen hem:
Een Amalekiet ben ik.
9Hij zei tegen mij:
Sta mij toch bij en dood mij,
want hoewel een duizeling me heeft bevangen
leef ik nog steeds.
10Ik stond hem bij
en doodde hem,
want ik wist
dat hij niet [meer] leven zou na zijn val.
Ik nam de kroon1 op zijn hoofd
en de armband om zijn arm
en ik bracht ze naar mijn heer,
hierheen naar mijn heer.
11David greep zijn kleren
en scheurde ze,
zo ook alle mannen
die bij hem waren.
12Ze rouwden en huilden
en ze vastten tot de avond
vanwege Saul en over zijn zoon Jonatan,
over het volk van JHWH en over het huis van Israël,
omdat ze door het zwaard waren gevallen.
13David zei tegen de jongen die [het] hem had gemeld:
Waar kom jij dan vandaan?
Hij zei:
Ik ben de zoon van een vreemdeling,
Amalekiet ben ik.
14David zei tegen hem:
Hoe [komt het dat] je niet bang was
je hand uit te strekken
om de gezalfde van JHWH te vernietigen?
15David riep tot een van de jongens
en zei:
Kom, val hem aan.
Ze sloegen hem
en hij stierf.
16David zei tegen hem:
Je bloed [kome] over je hoofd,
want je mond
getuigt tegen je door te zeggen:
Ik heb de gezalfde van JHWH gedood.
Noten
1 Buber/Rosenzweig: Weihreif. Hierin klinkt de gewijde status van een נֵּ֣זֶר nazir, godgewijde, door.

Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 4e van de herfst
Laatste wijziging 24 Apr 2019 14:05:23
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 243 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 234; Colofon