aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jer. 29,1-14 De brief van Jeremia aan de ballingen in Babel
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Openbaring 22,12-21
het amen van de apocalyps
12Zie! Ik1 kom haastig en mijn beloning2 is bij mij
om een ieder te vergelden3 naar zijn werk.
13Ik, de Alfa en de Omega4 , de eerste en de laatste,
de oorsprong5 en het einde.
14Welzalig6 zij die hun gewaden wassen7
opdat zij het recht8 krijgen over de boom des levens9
en zij door de poorten ingaan tot de stad.
15Buiten: de honden, de tovenaars, de afgodendienaars, de moordenaars,
de beeldenvereerders, ieder die de leugen liefheeft en ze doet.
16Ik, Jezus, heb mijn bode gezonden
om te getuigen voor jullie van deze dingen in de gemeenten.
Ik ben de wortel en het geslacht10 van David, de schitterende morgenster.
17En de Geest en de bruid zeggen: Kom!
Wie het hoort, zegge: Kom!
Wie dorst heeft, kome.
Wie wil, neme water des levens, om niet11 .
18Ik12 getuig zelf voor ieder die hoort de woorden van de profetie
van dit boek:
indien iemand hieraan toevoegt13 ,
zal God aan hem toevoegen de slagen
die in dit boek geschreven staan.
19Indien iemand afneemt14
van de woorden van het boek van deze profetie,
zal God zijn aandeel15 afnemen van de boom des levens
en van de heilige stad
die in dit boek geschreven staan.
20De getuige hiervan, zegt:
Ja, ik kom haastig. Amen!16 Kom, Heer Jezus!
21De genade van de Heer Jezus met allen.
Noten
1nl. Jezus cf. ook vs16
2misthos — bezoldiging, loon, vergelding
3apodidoomi — vergoeden, vergelden
4cf. 1:8 en 17
5archè — l'entète, cf Gen1:1, Joh1: 1 etc.
6Chouarqui: En marche. De laatste zaligspreking, als aanvulling op Mt
7BYZ  οἱ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, zo ook in HSV: Zalig zijn zij die Zijn geboden doen. Cf. 7:14
8exousia — zo ook: NBG, HSV en WB; MNT: "damit ihrer sein wird die Vollmacht über den Baum des Lebens"
9cf. Ez47:12
10genos — (af)stam(ming), afkomst
11doorean — ten geschenke, zonder betaling
12nl. Johannes, cf. ook vs20
13epitithemi — er op plaatsen, toevoegen
14afhaireo — afnemen, , afslaan, wegnemen
15meros = deel, aandeel,  Murre h.l.: "het lot dat iemand ten deel valt"
16NBG en HSV voegen hier naar BYZ nogmaalt "Ja" in

Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 7e van Pasen
Laatste wijziging 22 May 2019 18:33:06
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Op. 22,12-21
Deze site heeft 245 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 201; Colofon