aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Aswoensdag, 6 maart 2019
2 Korintiërs 6,1-10
Inleiding
6 maart, Aswoensdag II Korintiers 5:20-6:10 Frans Wiersma Machteld v. W.
Vertaling
1Maar als medewerkers sporen wij jullie aan
dat je niet tevergeefs de genade van God ontvangt.
2Hij zegt immers:
op een tijd van welbehagen verhoor ik je
en op de dag van het heil kom ik je te hulp1 .
Zie, nu is er een welaangename tijd.
Zie, nu een dag van heil.
3Niemand geven we in niets aanstoot2
opdat het dienstwerk3 niet in opspraak komt4 .
4Maar in alles betonen wij ons dienaars5 van God,
in veel standvastigheid6
in ontberingen7 , in noden, in angsten,
5in slagen, in gevangenissen, in opstanden,
in inspanningen8 , in dagen zonder slaap9 ,
in nachten zonder eten10 .
6In toewijding11 , in inzicht12 ,
in lankmoedigheid13 , in zachtmoedigheid, in heilige Geest,
in oprechte liefde,
7in het woord14 van waarheid, in kracht van God,
door de wapenen van gerechtigheid zowel rechts als links.
8Met15 eer en oneer, met kwaad en goed gerucht,
als bedriegers16 en oprechten,
9als niet en wel bekenden17 ,
als stervenden en zie, wij leven,
als getuchtigden en niet gedoden
10als bedroefden, altijd verheugden,
als armen die toch velen rijk maken,
als niets hebbend en alles bezittend.
Noten
1Jes49: 8, daar over de knecht des Heren, hier over het apostolaat van Paulus. Daarom het volgende: nu is het zover
2proskopè hapax
3diakonia
4moomaomai — een smet krijgen, beklad worden
5diakonoi
6upomonè — volhardend ondergaan
7in 4 en 5 gaat het over moeiten (schema van F.J. Pop) in 6 en 7 over gaven en 8, 9 en 10 over contrasten
8kopos
9agrupnia — slapeloosheid. Letterlijk: "waken en vasten"
10nèsteia — vasten. Zo in NBG. In W95: "slaapgebrerk, te weinig eten"
11agnotès, ook: reinheid; hapax
12gnosis — kennis. Naard.Bijbel:godskennis
13cf. Ex34: 6
14of: de prediking, het spreken
15nu volgt de reactie op het apostolaat
16planos — lett. doolhof, dwaler cf. Mt27: 63
17epiginooskoo — bekend zijn, i.d.z.v. belangrijk
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Aswoensdag
Laatste wijziging 28 Jan 2019 13:13:30
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 2Kor. 6,1-10 [Epistel] te groot voor het geluk alleen, 2Kor. 6,1-2 [Epistel] , 2Kor. 6,1-10 [Luthers leesrooster] , 2Kor. 6,1-10 [Epistel]

Aswoensdag - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Am. 5,6-15 [OT]
2Kor. 5,20-21 [Epistel]
2Kor. 6,1-10 [Epistel]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 125; Colofon