aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e na Epifanie, 24 februari 2019
Ester 8,3-8
Vertaling
3Nog eens sprak Ester persoonlijk tegen de koning.
Zij viel neer aan zijn voeten,
ze weende en smeekte om genade,
om het kwaad dat door Haman, de Agagiet was beraamd,
te verijdelen
en wat hij zich tegen de Joden had voorgenomen.
4De koning reikte Ester de gouden scepter toe.
En Ester stond op, ging voor de koning staan
5en zei:
Als het de koning goeddunkt
en ik zijn genegenheid heb gevonden
en de zaak voor de koning persoonlijk zuiver is
en ik hem welgevallig ben,
laat er dan geschreven worden
dat de brieven moeten worden herroepen
met het voornemen van Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet
die hij geschreven heeft
om de Joden in alle gewesten des konings te verdelgen.
6Voorwaar, hoe zou ik het onheil kunnen aanzien
dat mijn volk zal treffen.
Hoe zou ik de uitroeiing van mijn bloedverwanten kunnen aanzien!
7Koning Ahasveros zei tegen Ester, de koningin
en tot Mordechai, de Jood:
Zie, het huis van Haman heb ik aan Ester overgegeven
en hem heeft men aan de paal opgehangen
omdat hij zijn hand naar de Joden had uitgestoken.
8Jullie nu,
schrijf aangaande de Joden wat goed is in je ogen,
in naam van de koning,
en verzegel het met de ring van de koning.
Voorwaar,
iets wat geschreven is in naam van de koning
kan niet worden herroepen.
Afdrukken | vertaling door siebert-hommes | bij 7e na Epifanie
Laatste wijziging 10 Feb 2019 20:03:31
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Est. 8,1-17 [OT-alt] Een nieuwe wet voor de Joden

7e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Est. 8,3-8 [OT-alt]
Est. 9,1-23 [OT-alt]
1Kor. 15,35-49 [Epistel]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 974; Colofon