aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e zondag van Pasen, 22 april 2007
Handelingen 6,1-7
Inleiding
Onenigheid tussen de Griekssprekende en de Arameestaligen in de eerste gemeente.
Vertaling
Handelingen 6:1-6

1In die dagen
toen het aantal der leerlingen groeide
ontstond er gemor bij de Griekssprekenden
tegen de Arameessprekenden,
omdat hun weduwen achtergesteld werden
bij de dagelijkse verzorging.
2De Twaalf  (apostelen) riepen
de gehele gemeente van de leerlingen bijeen
en zeiden:
Het is niet goed
dat wij de tafels bedienen
en (de verkondiging van) het woord van God veronachtzamen.
3Daarom moeten jullie, broeders en zusters, omzien
naar zeven mannen uit uw midden,
die goed bekend staan,
en die vervuld zijn van geest en wijsheid;
die zullen wij in deze dienst aanstellen.
4Wij zullen ons wijden
aan het gebed en de bediening van het woord.
5En dit voorstel vond bijval bij de gehele gemeente.
En zij kozen Stefanus
een man vervuld van geloof en heilige geest,
en Filippus en Prochoros,
Nicanor en Timon,
Parmenas en NicolaĆ¼s,
een proseliet uit Antiochiƫ.
6Deze mannen stelden zij voor de apostelen
en die legden hun, na gebeden te hebben,
de handen op.
7En het woord van God verbreidde zich
en het aantal leerlingen in Jeruzalem nam zeer toe.
Ook een aanzienlijke groep priesters aanvaardde het geloof.
Afdrukken | vertaling door Soeting | bij 3e zondag van Pasen
Laatste wijziging 11 Apr 2007 05:52:00
Reacties:
harrypals: dienen/dienst! [2007-04-18 09:45:35]
Zou het niet mooi en veelzeggend zijn om het 3 x voorkomen van 'diakonein'/'diakonia' te laten horen in de vertaling van dit gedeelte? De Naardense bijbel doet dat met het woord 'bediening' en 'bedienen' — het kan ook met 'dienst' en 'dienen'. Dat zou de hoorder erop wijzen dat het in delen en prediken om dezelfde 'dienst' gaat: het uitdelen van Christus in woord en daad aan hongerende mensen — daarvoor is het nodig dat er mensen bij komen, ook mensen met een andere (taal— en leef-)achtergrond (helleens georienteerd). In vs. 3 zou ik nu juist weer niet 'dienst' vertalen, daar staat 'chreia', 'behoefte'. Zie hierbij de bijdrage van Piet van Veldhuizen aan de e-mail-groep 'leesrooster'.
Nog een opmerking: in vs. 6: wie leggen daar de handen op? Het gedeelte zet in vs. 5 in met 'de hele menigte (van leerlingen — zie vs. 2)' (er staat eigenlijk (bewust?) niet 'gemeente'...), die vormt de actor. Zij kozen uit en stellen voor — aan de apostelen — en zij bidden en leggen handen op. Die 'zij' kunnen de apostelen zijn — maar in het geheel past beter dat ook hier de menigte van leerlingen optreedt. Dat biedt onvermoede perspectieven voor een ambt dat opkomt uit de gemeente... (zie ook de opmerkingen van Anneke Oppewal in 'De Eerste Dag' bij deze zondag).

Andere vertalingen: Hand. 6,1-7 [Evangelie] Het conflict tussen Grieks- en Arameessprekenden, Hand. 6,1-15 [Epistel]

3e zondag van Pasen - wit

Lucas 24,39

Overige teksten:

Luc. 24,35-48 [Evangelie]
Hand. 6,1-7 [Evangelie]
Hand. 6,1-7 [Evangelie]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 55; Colofon