aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van Advent, 2 december 2018
Zacharia 14,4-9
Vertaling
4Zijn voeten zullen op die dag [geplant] staan op de Olijfberg
die vóór Jeruzalem ligt in het oosten.
De Olijfberg zal oostwaarts en westwaarts in tweeën splijten
[zodat] een groot dal [ontstaat]:
De ene helft zal naar het noorden wijken
en de andere helft naar het zuiden
5en jullie zullen vluchten door het dal van mijn bergen.
– ja het bergdal reikt tot in de verte1
jullie zullen vluchten net zoals jullie zijn gevlucht
voor de aardbeving in de dagen van Uzzia de koning van Juda.
Dan komt JHWH mijn god – [gij,] met alle heiligen2 bij u –
6Het zal zo zijn3 op die dag
dat het licht er niet is: koude en vorst.4
7Het zal één enige dag zijn, die zich laat kennen5 als: 'van JHWH'!
Geen dag [is het] en geen nacht.
Het zal zo zijn dat er [pas] in de avondtijd licht zal zijn.
8Het zal zo zijn op die dag
dat levend water uit Jeruzalem tevoorschijn stroomt
de helft ervan naar de oostelijke zee
de andere helft naar de westelijke zee.6
Zo zal het 's zomers en 's winters zijn.
9JHWH zal koning zijn over heel de aarde.
Op die dag zal JHWH één [en enig] zijn
en zijn Naam één [en enig].7
Noten
1atsal=? Op grond van Jes 41:9 kan men aan 'verte' denken, of aan Bet Hasaël (Micha 1,11)
2Hemelse hofhouding. Voorts tweede persoon 'u'; te begrijpen als uitroep van de auteur op grond van 'mijn god'.
3Vijf maal: we-hayah!
4De eenvoudigste oplossing om deze twee raadselachtige woorden te lezen is de emendatie yeqarot > qaroet [koude , vgl. NRSV 'cold and frost'; dus ook volgens de qeré], maar het kan ook anders. Buber: 'die Köstlichen werden gefrieren'. NaBij: 'koudeperioden sluiten zich aaneen' Hoe zou echter de NBV aan 'De hemellichten verliezen hun glans' komen? Men vermeldt dat niet in een noot, evenmin als andere kennelijke tekstcorrecties.
5Nota bene y-d-' nif. met le. Dat kan nauwe-lijks betekenen 'bekend zijn aan' [zie concordantie] . Daarom is hier de Verdeutschung gevolgd. Dat geeft een zeer goede zin, want het gaat om de Yom JHWH.
6resp. Dode Zee en Middellandse zee.
7Vgl. Deut. 6,4
Afdrukken | vertaling door kad | bij 1e van Advent
Laatste wijziging 29 Nov 2018 09:45:15
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Zach. 14,3-9 [OT] JHWH één en zijn naam één, Zach. 14,4-9 [OT] , Zach. 14,4-9 [OT]
Exegeses: Zach. 14,1-21 [OT] Laat je omscholen tot pelgrim

1e van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Zach. 14,4-9 [OT]
Op. 8 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 578; Colofon