aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Lucas 3,15-22
15Terwijl het volk stond te wachten
        en allen in hun harten overlegden of Johannes misschien de gezalfde was,
16antwoordde Johannes en zei tegen allen: ik doop u met water,
maar er komt iemand die sterker is dan ik,
wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken.
Die zal u dopen in heilige geest en vuur.
17De wan is in zijn hand om zijn dorsvloer te zuiveren en het graan bijeen te brengen in zijn schuur,
maar het kaf zal hij verbranden met onblusbaar vuur.
18Met vele andere bemoedigingen1 bracht hij het volk de  goede boodschap.
19Toen echter Herodes, de viervorst, door hem berispt werd vanwege Herodias,
de vrouw van zijn broer en vanwege alle andere kwade zaken die hij bedreef,
20voegde hij bij dit alles er nog aan toe dat hij Johannes in bewaring opsloot.
21Het geschiedde terwijl heel het volk zich liet dopen
en ook Jezus gedoopt werd en hij in gebed was,
dat de hemel zich opende
22en de heilige geest in de gestalte van een duif op hem neerdaalde
en een stem geschiedde uit de hemel:
jij bent mijn zoon, de geliefde, in jou heb ik welbehagen.
Noten
1noot of:vermaningen

Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 1e na Epifanie
Laatste wijziging 23 Dec 2018 22:52:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 3,15-22 Doop van de Heer, Luc. 3,15-16 , Luc. 3,21-22
Deze site heeft 254 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 163; Colofon