aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstdag, 25 december 2018
Johannes 1,1-14
Gods principe
Inleiding
Na het principe van de schepping klinkt het principiële woord van Gods genade en waarheid
Vertaling
1In principe1 was2 het woord3
en het woord4 , hij, was bij God
en God was het woord.
2 Dit was in principe bij God5 .
3 Alles is door hem geworden;
zonder hem is niets geworden
van wat geworden is.
4 Door hem6 was leven — het leven als het licht van de mensen.
5 Het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet gegrepen7 .
6 Er geschiedde een mens8 , gezonden van Godswege.
Zijn naam was Johannes.
7 Hij kwam voor een getuigenis,
om te getuigen over9 het licht,
opdat allen door hem zouden geloven.
8 Hij was niet het licht,
maar [hij kwam] om te getuigen over het licht.
9 Het licht, het waarachtige,
dat iedere mens verlicht op weg naar de wereld10 .
10 In de wereld11 was hij
en de wereld is erdoor geworden
en de wereld heeft hem niet gekend12 .
11 Hij is gekomen tot13 het zijne
en de zijnen hebben hem niet aangenomen14 .
12 Maar wie hem aangenomen15 hebben,
aan hen heeft hij macht16 gegeven kinderen van God te worden;
aan hen die in zijn naam vertrouwen hebben,
13 die niet uit bloed,
noch uit de wil van het vlees17 ,
noch uit de wil van een man
maar uit God geworden zijn.
14 Het woord is vlees18 geworden.
Het heeft zijn tent onder ons opgeslagen19
Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd20
heerlijkheid als21 van de enig geborene van een vader
vol genade en waarheid.
Noten
1Naar Gen. 1; aansluitend bij Vulg: in principio, het is een principiële zaak die hier aan de orde is, evenals in Genesis. Barnard: " van hoofde aan" . Naardense Bijbel (NB): " Sinds het begin" (maar: wanneer was dat dan?) Münchener NT: “Im Anfang”. Chouraqui: “Entête”.
Vertalen in tegenwoordige tijd geeft zowel in Genesis als hier een enorme extra dynamiek: God is nog altijd scheppend handelend met deze aarde bezig en zijn principiële woord getuigt daarvan. Hoe dan ook: het is een hoofdzaak voor God
2impf. durativum
3MNT en Chouraqui: “logos”
4NB: het spreken
5Chouraqui: « Lui entête pour Elohîm »
6Gr “en” weergegeven met “door”. NB: “Daardoor”
7Of: “overmeesterd”. NB: “opgenomen”
8NB: “het geschiedt: een mens wordt uitgezonden”
9of: “van”
10gekoppeld aan “panta anthropoon”, i.p.v. aan “to foos”
11Chouraqui: “l’univers”
12of: “erkend”; NB: “herkend”
13of: “in”
14of: “aanvaard”
15of: aanvaard
16volmacht, of: “vermogen” exousia (NB)
17NB: “menselijk vlees”
18NB: “vlees-en-bloed”
19Gr “skènè” — cf. tabernakel, meer dan verblijven of wonen. MNT: “zelten”. Chouraqui: “Il a planté sa tente parmi nous”
20theaomai – “(met bewondering) zien”
21 NB: “zoals eigen aan de enig”
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Kerstdag
Laatste wijziging 4 Dec 2020 10:40:49
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 1,1-14 [Evangelie] Gods principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie] Proloog, Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-14 [Evangelie] Opdat allen door hem gaan geloven, Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-14 [Evangelie] in principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-18 [Evangelie]

Kerstdag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 1,1-14 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 422; Colofon