aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van Pasen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Openbaring 5
De Hamel bij machte om het boek te openen
1En ik zag in de rechterhand van die gezeten is op de troon
een boek, beschreven van binnen en van buiten,
verzegeld met zeven zegels.
2En ik zag een sterke engel, die uitriep met grote stem:
wie is waardig het boek te openen en zijn zegels te verbreken?
3 Maar niemand was in staat
in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde,
het boek te openen, of het in te zien.
4En ik weende zeer omdat niemand
waardig werd bevonden het boek te openen of in te zien.
5En een van de oudsten zegt tot mij:
Ween niet, zie, overwonnen heeft de leeuw,
die uit de stam Juda is,
de wortel van David,
hij zal het boek openen en zijn zeven zegels.
6En ik zag temidden van de troon en de vier levenden
en temidden van de oudsten
een Hamel1 , staande als geslacht;
met zeven hoorns en zeven ogen,
dat zijn de zeven geesten van God
die zijn uitgezonden over de gehele aarde.
7En hij kwam en ontving
uit de rechterhand van die gezeten is op de troon.
8En toen hij het boek ontvangen had,
vielen de vier levenden en de vier en twintig oudsten
voor het aangezicht van de Hamel,
met ieder citers en gouden schalen vol reukwerken
dat zijn de gebeden van de heiligen.
9En zij zingen2 , een nieuw lied, zeggende:
waardig ben jij het boek te ontvangen en zijn zegels te verbreken,
omdat jij geslacht werd en [hen] gekocht hebt voor God in jouw bloed
uit alle stam en taal en volk en natie.
10En jij hebt hen voor onze God gemaakt tot koningen en priesters,
en zij zullen koning zijn op de aarde.
11En ik zag en hoorde een stem van vele engelen
rondom de troon en de levenden en de oudsten,
en hun getal was myriaden van myriaden
en duizenden van duizenden,
zeggende met grote stem:
12waardig is de Hamel, de geslachte,
om te ontvangen de macht,
en rijkdom en wijsheid en kracht
en eer en heerlijkheid en lofzegging.
13En elk schepsel, dat in de hemel is
en op de aarde en onder de aarde en op de zee,
en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen:
aan die gezeten is op de troon en aan de Hamel
de lofzegging en de eer en de heerlijkheid en de macht,
in de eeuwen der eeuwen.
14En de vier wezens zeiden:
Amen.
En de oudsten vielen neer, en aanbaden.
Noten
1zo Naastepad om een aandoenlijk "lammetje" te vermijden
2presens

Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 8e van de herfst
Laatste wijziging 4 Oct 2018 10:38:38
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 255 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 468; Colofon