aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van de zomer, 25 juli 2021
Jesaja 63,7-14
Vertaling
7JHWH’s bewijzen van trouw wil ik verhalen,1
de beroemde daden van JHWH
om alles wat JHWH voor ons heeft gedaan,
namelijk zijn grote goedheid voor het huis van Israël,
dat hij hen heeft gedaan volgens zijn erbarmen
en volgens zijn daden, rijk aan trouwbewijzen.
8En hij zei:
‘Zij zijn toch mìjn volk,
kinderen die niet trouweloos handelen’
en zo werd hij voor hun een redder!
9In al hun benauwdheid werd hij hun tot een redder
geen bode of engel, zijn aangezicht2 heeft hen bevrijd,3
in zijn liefde en in zijn erbarmen
was hij het die hen verloste.
En zo hief hij hen op en droeg hij hen
alle dagen van ouds.
--
10Maar zij, zij waren rebels en krenkten zijn heilige geest,
en daarom veranderde hij voor hen in een vijand,
was hìj het, die streed tegen hen!4
11Maar toen dacht hij aan de dagen van ouds
aan Mozes, hij die zijn volk uittrekt.5
--
Waar is hij die hen uit de zee deed opgaan
met de herder(s)6 van zijn kudde?
Waar is hij die zijn heilige geest in hun midden bracht,7
12die aan de rechterhand van Mozes deed gaan
zijn roemrijke arm,
die de wateren spleet voor hun aangezicht
om zich een eeuwige naam te maken?
13Die hen liet gaan door de oervloed,
als een paard in de woestijn,
zij struikelden niet
14als vee, dat afdaalt in de vallei,
Noten
1Dit is een deel van een klaagzang van het volk, Jes. 63:7-64:11 (Beuken POT IIIb, 10). Van Wieringen (Jesaja, 103) richt onze aandacht op de interactie tussen de verschillende spelers, de speler ‘ik’ (de profeet), die zich verbonden weet met de eerste persoon meervoud ‘ons’. Deze memoreert de geschiedenis van Gods trouw in de derde persoon (‘hij’ en ‘hun’), maar in het volgende segment spreekt hij God aan, ‘u ‘ (vs. 14b). Belangrijk is, dat van Wieringen het woord intercessie voor de rol van de profeet gebruikt. Als intermediair probeert hij de posities van de spelers in beweging te brengen. De speler ‘ik’ memoreert de geschiedenis van Gods daden in de vss. 7 tot en met 9, hij weet zich daarbij verbonden met de eerste persoon meervoud ‘ons’, vs. 7. In die relatie tot zijn gemeente grijpt die terugblik op de trouw van God vooruit op Israëls ontrouw, vs. 10. Daarbij doen het slot van vs. 9 en het slot van vs. 10 aan als samenvattingen van dat verleden.
2 Zie Childs: The angel of his presence saved them. Beuken heeft: Geen bode (TSIR) of engel, zijn aangezicht heeft hen gered.
3Maar de vertaling van de vier woorden   לֹ֣א צָ֗ר וּמַלְאַ֤ךְ  is hoogst kwestieus. De letterlijke vertaling ‘was geen vijand maar een engel’ overbelast wat een conjunctie is, maar beslist geen contrast kan aanduiden. Zo 'n contrast zou bijvoorbeeld vragen om ki'. NBV kiest met de vertaling ‘was ook hij zelf in nood’ voor een verandering van de alef in een waw in   לֹ֣א. Brueggeman kiest met ‘it was no messenger or angel’ voor de vervanging van de qamets in TSIR voor een chireq. Zo ook Beuken. Deze lezing vinden we ook bij LXX en Vet. Lat. Dit is wellicht de beste oplossing, want de oorspronkelijke tekst had alleen medeklinkers.
4Dan brengt hij in vs. 10 Israëls rebellie in herinnering.
5In de ketting concluderende wayyiqtols is  וַיִּזְכֹּ֥ר de laatste in een reeks van 6: en hij zei, vs.8a, en hij werd, vs. 8b, en hij hief hen op en hij droeg hen, vs. 9b, en hij veranderde tegenover hen, en hij dacht terug aan, vs. 11a. Langs deze ketting ontstaat een betoog. Daartoe draagt sterk bij, dat het persoonlijk voornaamwoord  ה֥וּא , vs. 9ab en 10bb, tweemaal voor het werkwoord geplaatst, om Gods verandering van vriend naar vijand en van vijand naar vriend duidelijk te markeren. Vs. 11 hoort ook naar onze indruk bij vs. 10. Het geeft aan hoe God geen vijand van zijn volk kan blijven! Deze markante trek tekent de perikoop, want over deze trouw weidt de tekst nu breed uit.
6De kwestie is of   רֹעֵ֣י  enkelvoud of meervoud is.
7 Deze inkeer van God gebruikt de profeet om, na een tweetal vragen naar diens afwezigheid, Gods bevrijdende daden in een reeks participia uiteen te zetten, teneinde zijn directe vragen in vs. 15 en vlg. voor te bereiden.
Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij 6e van de zomer
Laatste wijziging 5 Jun 2018 16:20:02
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 63,7-14 [OT] , Jes. 63,7-14 [OT] , Jes. 63,7-14 [OT] , Jes. 63,7-14 [OT]

6e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 63,7-14 [OT]
Joh. 6,1-15 [Evangelie]
Deut. 8,1-6 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 614; Colofon