aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jakobus 2,1-18
Arm en rijk
1Mijn broeders,
niet in aanzien van de buitenkant1 hebben jullie het geloof
in onze heer der heerlijkheid Jezus Christus.
2Want als2 er in jullie bijeenkomst3 een man zou binnenkomen,
goudgevingerd, in prachtige kleren,
en ook zou een arme, in lompenkleren, binnenkomen,
3zouden jullie dan opkijken naar hem die prachtige kleren draagt
en tegen hem zeggen:
'Jij, daar zit je goed'
en tegen de arme zeggen:
'Jij, ga daar maar staan'
of:
'Ga hier beneden zitten bij mijn voetenbank' —  
4discrimineren4 jullie dan niet bij jezelf
en worden jullie rechters van kwade overwegingen?
5Hoort, mijn geliefde broeders,
heeft God niet, uit hen die voor de wereld arm zijn,
diegenen uitverkoren, als rijken in het geloof
en als erfgenamen van het koninkrijk
dat hij belooft aan wie hem liefhebben?
6Maar jullie hebben de arme onteerd.
Zijn het niet de rijken die jullie onderdrukken
en slepen [juist] zij jullie niet voor het gerecht?
7Zijn zij het niet die de goede naam belasteren
die over jullie is aangeroepen?
8Als jullie echter de wet vervullen, de koninklijke,
volgens de schrift:
'Liefhebben zul je je naaste zoals je zelf'5
handelen jullie goed.
9Maar als jullie de buitenkant aanzien
bewerk je misdaad,
veroordeeld als wetsovertreders
10Immers wie zich aan de hele wet houdt,
maar in één ding struikelt,
wordt schuldig aan alles
11Want er is gezegd:
'Je zult niet vreemdgaan'6
zegt ook:
'Je zult niet doden'7
Als je nu niet vreemdgaat, maar wel doodt,
ben je een wetsovertreder geworden.
12Zo zullen jullie spreekt en zo zullen jullie doen
als [mensen] die door de wet van de vrijheid worden geoordeeld .
13Want het oordeel is onbarmhartig
voor wie geen barmhartigheid doet.
Barmhartigheid triomfeert over oordeel.
14Wat is het nut, mijn broeders,
als iemand zegt geloof te hebben
maar hij heeft geen werken?
Dat geloof kan hem niet redden.
15Als8 een broeder of een zuster naakt zouden zijn9
en gebrek10 zouden hebben aan dagelijks voedsel
16en iemand van jullie zou tegen hen zeggen:
'gaat heen in vrede
verwarm je en eet lekker'
maar jullie zouden hun niet geven
wat het lichaam nodig heeft,
welk nut heeft dat?
17Zo is ook het geloof als het geen werken heeft
op zichzelf genomen dood.
18Maar zal iemand zeggen:
'Jij hebt geloof, en ik de werken'
Laat mij jouw geloof zien zonder de werken
en ik laat je uit mijn werken mijn geloof zien.
Noten
1prosoompolèmpsia — aanzien des persoons; Th. Naastepad: "aanneming van het aangezicht, want het gaat niet alleen om mensen maar ook om gebeurtenissen
2In de zin van: gesteld dat...
3lett.: synagoge
4diakrinomai — in 1:6 met twijfelen vertaald; meten met twee maten
5Lev19: 18
6zo Naardense Bijbel; Ex20: 14
7Ex20: 13
8In de zin van: gesteld dat...
9uparchoo — bestaan
10leipoo — missen

Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 13e van de zomer
Laatste wijziging 13 Aug 2018 14:59:55
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 254 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 640; Colofon