aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
11e van de zomer, 2 september 2018
Efeziërs 6,10-20
Inleiding
Weest sterk in de Heer.
Vertaling
10Voor het overige1 :
weest2 sterk3 in de Heer
en in de kracht van zijn macht.
11Bekleedt4 u met het volledige pantser5 van God
zodat je in staat bent staande te blijven
tegenover de listen van de duivel.
12Want voor ons is niet de worsteling
tegen bloed en vlees,
maar tegen de wereldheersers,
tegen de machten,
tegen de kosmische krachten van deze duisternis,
tegen de kwade geesten6
in de hemelse gewesten.
13Neemt78 daarom het volledige pantser van God,
zodat je in staat bent om tegenstand te bieden
op de kwade dag
en alles zo volbrengend9
stand te houden.
14Blijft dus staande
uw heupen omgordend met de waarheid
en met de borstplaat van de rechtvaardigheid u bekledend,
15de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid10
van het evangelie van de vrede;
16in dat alles opnemend
het schild van het geloof,
waarmee je in staat bent
om al de brandende pijlen van de boze
te doven;
17neemt aan11 de helm van het heil
en het zwaard van de geest,
dat is het woord van God.
18Biddend op elk moment12 in de geest,
met alle gebeden en smekingen,
blijf daartoe waakzaam
met alle volharding en smeking
voor alle heiligen,
19ook voor mij,
opdat een woord aan mij gegeven wordt
bij het openen van mijn mond
om vrijuit  bekend te maken
het geheim van het geloof,
20waarvoor ik een gezant ben13 in ketenen14 ,
dat ik daarin vrijuit spreek15 ,
zoals ik geacht word16 te spreken.
Noten
1λοιπός: rest, overige, van nu af aan, voorts
2De werkwoorden in deze perikoop staan vaak in de imperatief, tweede persoon meervoud.
3ἐνδυναμόω: sterk zijn/worden
4ἐνδύω: aandoen, bekleden met
5πανοπλία: elk wapen of deel van het pantser dat een deel is van de volledige uitrusting van een soldaat, met nadruk op de verdedigende kracht ervan. Vandaar mijn keuze.
6πνευματικός: behorende bij de geesten/winden. Louw/Nida brengt het onder bij de bovennatuurlijke machten, die invloed kunnen hebben op het lot en de activiteiten van de mens.
7Vers 13 t/m 17 zijn heel mooi literair vertaald in de NBG, maar zo staat het er niet.
8ἀναλαμβάνω: neemt op, draagt het weg
9κατεργάζομαι (er staat het participium van de aoristus) volbrengen / met succes voltooien
10ἑτοιμασία: voorbereiding; in de staat zijn van klaar staan voor / voorbereid zijn op actie.
11δέχομαι: goed vasthouden, vastgrijpen
12καιρός !
13πρεσβεύω: een gezant/gevolmachtigd afgevaardigde zijn
14ἅλυσις: ketenen/boeien. Louw/Nida: in gevangenschap
15παρρησιάζομαι: vrijuit spreken / met moed spreek.
16letterlijk: moet
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 11e van de zomer
Laatste wijziging 17 Dec 2020 14:14:19
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

11e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Zach. 8,4-8 [OT]
Zach. 8,20-23 [OT]
Ef. 6,10-20 [Epistel]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 372; Colofon