aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
10e van de zomer, 26 augustus 2018
Efeziërs 6,1-9
Hoor en zie elkaar vanuit Christus
Inleiding
Paulus gaat door met zijn voorbeeldige uitwerking van wat de wederzijdse onderschikking vanuit de verbondenheid met Christus voor allerlei groepen in de gemeente betekent.
Vertaling
1En dan de kinderen:
hoor1 naar2 je ouders,
in (de verbondenheid met)3 de Heer4 ;
want dat is rechtvaardig5 .
2‘Eer je vader en moeder’—
dat is een eerste gebod met een belofte in zich6 ,
3opdat het je wel zal gaan7
en je lange tijd zult leven8 op het land9 .
4En de vaders:
maak je  kinderen niet boos,
maar zorg10 voor hen in de opvoeding en terechtwijzing11 van de Heer.

5Dan de slaven:
hoor naar hen die ‘naar de mens’12 heren13 zijn,
met vrees en beven,
in de eenvoud van je hart14 ,
zoals je naar de Christus hoort15 ,
6niet als slaaf van hun ogen16 , als mensenvleiers17 ,
maar als slaven van Christus die de wil van God doen met hart-en-ziel18 ,
7die met een goede gezindheid19 hun slavenwerk doen
als was het voor de Heer en niet voor mensen,
8omdat je weet dat ieder. wanneer die goed doet.
dat zal ontvangen van de Heer,
of hij nu slaaf is of vrije.
9En de heren:
doe datzelfde jegens hen,
laat het dreigen na,
omdat je weet20 dat zowel van hen als van jullie de Heer in de hemelen is
en dat er geen aanzien des persoons is bij hem.
Noten
1hier moet die kern van ‘ge-hoor-zamen’ toch wel apart klinken; ‘wees gehoorzaam’ (zo NBV en NB) zet op een verkeerd been
2eigenlijk staat er ‘onder’, niet hiërarchisch bedoeld, maar als uitwerking van Paulus’ inzet in 5:21: je wederzijds, over en weer “onder-schikken aan elkaar in de eerbied van/voor Christus”
3eigenlijk zou ‘in de verzonkenheid in’ zakelijk nog beter zijn
4de NBV doet of er ‘fobos’ staat: ‘uit ontzag voor de Heer’
5NBV: ‘zo hoort het’!, heel eng, zo’n woord uit een braaf-burgerlijke opvoeding
6weer dat mystieke en mysterieuze woordje ‘in’: ‘in belofte’, ‘waaraan een belofte verbonden is’ (NBV)
7lett. ‘geschieden’
8hier wordt de Septuagint aangehaald, de Hebreeuwse tekst spreekt van het verlengen van dagen
9‘aarde’? (zo NB en NBV) – nee, de 10 Levenswoorden zijn gegeven voor het wonen in het Land
10de grondbetekenis van het woord is ‘voeden’, voor leven zorgen
11afgeleid van het woord ‘plaatsen’, dus misschien ook te vertalen met ‘correctie’
12Paulus bouwt een overduidelijke reserve in!; ‘naar het vlees’ (zo NB) is wel heel onduidelijk en dus nietszeggend, ‘aards’ (NBV) is iets voor te zeggen) de{niet het bezittelijk voornaamwoord ‘uw’!, zo wel NBV en NB
13NBV ‘meester’, maar dan verdwijnt de ongemakkelijke verbinding met ‘de Heer’
14‘hart’ is weg in de NBV
15de dativus moet wel parallel zijn aan de heren, daarom heb ik ‘horen’ toegevoegd; de NBV haalt dit dan ook naar voren
16‘met uiterlijk vertoon’ (NBV) is wel erg vrij
17vertaling van Thom Naastepad
18zo NB; of misschien: ‘van binnenuit’
19‘met plezier’ (NBV is wel erg oppervlakkig
20parallel aan vs. 8
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 10e van de zomer
Laatste wijziging 17 Dec 2020 14:10:41
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

10e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2Kon. 4,42-44 [OT]
Ef. 6,1-9 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 487; Colofon