aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van de zomer, 29 juli 2018
Efeziërs 2,11-22
Inleiding
Geen vreemdelingen en bijwoners meer!
Vertaling
11Daarom, bedenk dat jullie, toen jullie heidenvolken waren naar het vlees,
‘onbesnedenen’ genoemd werden
door de zogenoemde besnedenen in het vlees, door mensenhanden,
12dat jullie in die tijd zonder Christus waren,
buitengesloten van het burgerschap van Israël
en vreemden voor de verbonden der belofte,
zonder hoop en god-loos in de wereld.
13Maar nu, in Christus Jezus zijn jullie,
die eens ver weg waren
dichtbij gekomen1 in het bloed van Christus.
14Ja, hij is onze vrede,
die de beide delen één gemaakt heeft
en de tussenmuur van de scheiding heeft afgebroken,
de vijandschap in zijn eigen vlees2 ,
15door de Tora van de geboden in voorschriften onwerkzaam te maken
om de twee in hem tot één nieuw mens te herscheppen,
vrede makend,
16en om de beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis,
de vijandschap dodend in zichzelf.3
17En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd
aan jullie die ver weg zijn
en vrede aan hen die dichtbij zijn;
18want door hem hebben wij beiden toegang
in één geest, tot de vader.
19Dus jullie zijn nu geen vreemdelingen en bijwoners meer
maar medeburgers der heiligen
en huisgenoten van God,
20gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is,
21in wie heel het samengevoegde bouwwerk groeit
tot heilige tempel in de Heer
22in wie ook jullie mee-gebouwd worden
tot woonplaats van God, in de Geest.
Noten
1eig. 'geworden'
2hier bewust de vijandschap verbonden aan 'zijn vlees' en niet aan de Tora
3ook bewuste keuze: de vijandschap IN hemzelf te laten
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 6e van de zomer
Laatste wijziging 17 Dec 2020 13:43:06
Reacties:
harrypals: enkele kanttekeningen [2018-07-07 15:10:52]
Een moeilijke Paulustekst, bijna niet voor te lezen. Soms zou ik de neiging te hebben om Paulus' doorlopende zin uit elkaar te halen, bijv. in de vss. 21 en 22: beide als nieuwe hoofdzinnen weergeven. Maar het geheel is hier heel nauwkeurig vertaald.
— ik zou bij 11/12 de hoofdzin pas bij 12 laten beginnen en het 2x 'hoti' weglaten: 'bedenk dit: jullie eens..., die ... (12) jullie waren in die tijd...'
— in vss. 11 en 13 staat 'pote', zou ik in beide verzen laten klinken; dat zou in vs. 11 zonder werkwoord kunnen: 'bedenk dit: / jullie, eens heidenvolken naar het vlees, / die 'onbesnedenen' genoemd werden...'; zo wordt het nadrukkelijke 'humeis' ook benadrukt in de vertaling
— vs. 11 slot: lett. 'door handen gemaakt' — geeft de relativering aan
— 14: hoort 'in zijn vlees' niet bij 'afgebroken'? dan naar voren halen?
— 15: 'onwerkzaam maken' vind ik wel een vondst, beter dan het al te definitieve 'buiten werking stellen'
— 16: noot 3 is verhelderend, ik vermoed wat je bedoelt, maar mag nog iets verder verhelderd worden
— 17: is 'verkondigd' niet te neutraal en ouderwets? 'heeft hij een goed bericht gebracht: vrede aan...'
— 21: 'auxei' futurum?

6e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ef. 2,11-22 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 352; Colofon