aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de zomer, 1 juli 2018
Job 42,1-17
Vertaling
1Job antwoordde JHWH, hij zei:
2Ik weet1 dat U alles vermag
en dat geen plan van U onuitvoerbaar is.
3ʻWie2 is deze
die een raadsbesluit verduistert zonder kennis?ʼ
Daarom: ik maakte dingen bekend zonder inzicht te hebben
dingen mij te wonderbaar, die ik niet kende.
4ʻHoor nu en Ik zal spreken.
Ik3 wil u ondervragen dat u (het) Mij te kennen geeft.ʼ
5Van horen zeggen had ik U gehoord,
nu hebben mijn ogen U gezien.
6Daarom keer ik mij af
en betreur ik stof en as.

7Nadat JHWH deze woorden tot Job gesproken had
zei JHWH tot Elifaz de Temaniet:
Mijn toorn is ontbrand tegen jou en je twee vrienden
want jullie hebben niet juist over Mij gesproken
zoals mijn dienaar Job wel4 .
8Nu dan, neemt u zeven stieren en zeven rammen
en ga naar mijn dienaar Job.
Breng een brandoffer ten bate van u.
Job mijn dienaar, hij zal voor u bidden.
Voorwaar, zijn aangezicht zal Ik verheffen
en u geen kwaad doen
omdat u niet juist tot Mij gesproken hebt
zoals mijn dienaar Job wel5 .
9En Elifaz de Temaniet en Bildad de Suchiet en Sofar de Naämatiet gingen weg
en deden zoals JHWH tot hen gesproken had.
JHWH verhief Jobs aangezicht.
10JHWH bracht een keer in het lot van Job vanwege zijn bidden voor zijn vrienden.
JHWH gaf alles van Job in tweevoud terug.
11Al zijn broers en al zijn zusters en vroegere bekenden kwamen tot hem
en aten samen met hem brood in zijn huis.
Zij betuigden hun medeleven
en troostten hem over al het kwaad dat JHWH over hem had gebracht.
Zij gaven hem ieder één geldstuk6 en één gouden ring.
12God zegende het latere leven van Job nog meer dan het eerdere.
Hij kreeg veertienduizend stuks kleinvee, zesduizend kamelen,
duizend span grootvee en duizend ezelinnen.
13Hij kreeg zeven zonen en drie dochters.
14Hij noemde de eerste Jemima, de tweede Kesia en de derde Keren-Happuch.
15In heel het land waren er geen vrouwen zo mooi als de dochters van Job te vinden.
Hun vader gaf hun een erfdeel samen met hun broers.
16Hierna leefde Job honderdveertig jaar
en zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen tot in het vierde geslacht.
17Toen stierf Job, oud en verzadigd van dagen.
Noten
1Ik weet: Volgens het qeree; het ketiev luidt: ‘U weet’.
2Wie … kennis: Citaat van Job 38,2: ʻWie is het toch die een raadsbesluit verduistert met woorden zonder kennis?ʼ
3Ik … geeft: Citaat van Job 38,3b: ʻIk wil u ondervragen en u zal (het) Mij te kennen geven.ʼ
4wel: Toegevoegd om de indruk te vermijden dat Job eveneens niet juist gesproken zou hebben.
5wel: Toegevoegd om de indruk te vermijden dat Job eveneens niet juist gesproken zou hebben.
6geldstuk: Hebr. qesita, een bepaald gewicht aan zilver of goud uit de tijd waarin nog geen muntgeld in omloop was; z. ook Gen. 33,19; Joz. 24,32.
Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij 2e van de zomer
Laatste wijziging 8 Jun 2018 10:49:32
NB: Conversie van Windows-1252 naar UTF-8.
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

2e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Job 42,1-17 [OT-alt]
Mar. 5,21-43 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 249; Colofon