aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van Pasen, 15 april 2018
Genesis 4,1-16
Vertaling
1Adam nu had gemeenschap met Eva zijn vrouw.
Zij werd zwanger en baarde Kaïn.
Ze zei:
Ik heb met [hulp van] JHWH een man verworven.12
2Ze ging verder met baren:3 zijn broer Abel.4
Abel werd hoeder van kleinvee,
Kaïn stelde zich in dienst van de aardbodem.
3Het gebeurde na verloop van dagen
dat Kaïn een offergave bracht aan JHWH van de vruchten van de aardbodem.
4En Abel kwam, ook hij, met een van de eerstgeborenen van het vetgemeste kleinvee.
JHWH sloeg acht op Abel en zijn offergave.
5Maar op Kaïn en zijn offergave sloeg hij geen acht.
Kaïn ontvlamde zeer en liet zijn hoofd hangen.5
6JHWH zei tegen Kaïn:
Waarom ben je ontvlamd en laat je je hoofd hangen?
7Is het niet zo: als je goed doet, hef het op?
Maar als je niet goed doet
dan is de zonde gelegerd voor de deur,
die het op jou heeft voorzien,
maar jij moet over hem heersen.6
8Kaïn sprak tegen Abel zijn broer:
Laten wij het veld ingaan.7
Het gebeurde, terwijl ze in het veld waren
dat Kaïn opstond tegen zijn broer
hij sloeg hem dood.
9Toen zei JHWH tegen Kaïn:
Waar is Abel, je broer?
En hij zei:
ik weet het niet,
ben ik dan de bewaarder van mijn broer?
10En hij zei:
Wat heb je gedaan?
Het bloed van je broer schreeuwt tot mij vanaf de aardbodem.8
11En nu, vervloekt jij, weg van de aardbodem.
Die heeft haar mond open gedaan
om het bloed van je broer op te eisen uit jouw hand.
12Je zult de aardbodem dienen
maar ze zal haar vermogen niet meer geven,
Dolend en dwalend zul je op de aarde zijn.
13Kaïn zei tegen JHWH:
Te groot is mijn schuld9 om te dragen.
14Kijk, U hebt mij vandaag weggejaagd van het aangezicht van de aardbodem
en voor uw aangezicht verberg ik mij.
Ik zal dolend en dwalend zijn op de aarde.
Het gebeurt: ieder die mij vindt vermoordt mij.
15Maar JHWH zei tegen hem:
Nu dan, ieder die Kaïn doodt wordt zevenmaal gewroken.
JHWH stelde aan Kaïn een teken10
zodat niet ieder die hem zou vinden hem zou doodslaan.
16Kaïn ging weg van voor het aangezicht van JHWH.
Hij vestigde zich in het land Nod, Doolland, ten oosten van Eden.
Noten
1De betekenis van het Hebreeuws קָנִ֥יתִי van de wortel קנה met אֵת is dubieus. Het werkwoord wordt zowel gebruikt in de betekenis van kopen, verwerven etc. maar ook voor scheppen. Zie bv. Gen. 14, v.19 en v.22 waar het participium van dit werkwoord bij JHWH diens scheppende werk (van hemel en aarde) aanduidt.
2Het werkwoord heeft klankverwantschap met de naam Kaïn
3Dit laat de mogelijkheid open dat het om een tweeling gaat
4Het Hebreeuws הֶבֶל heeft de betekenis van ademtocht, nietigheid. Verg. Prediker 1, 2 waar NBV lucht en leegte vertaalt.
5letterlijk: zijn gezicht is gevallen.Gesenius Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch, 18e druk vertaalt deze passage met finster vor sich hin brüten met een verwijzing naar de tegenstelling tussen נָפַל en נָשָׂא
6Verg. Gen. 3, 16
7deze passage ontbreekt in de MT maar vele oude teksten w.o. LXX hebben dit wel opgenomen
8letterlijk: De stem van het bloed
9of zonde maar ook de straf die op de zonde volgt
10 te denken aan een stigma, tatoeage of amulet
Afdrukken | vertaling door Joop | bij 3e van Pasen
Laatste wijziging 27 Mar 2018 16:22:03
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Gen. 4,1-26 [OT-alt]

3e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 4,1-16 [OT-alt]
1Joh. 1,1-7 [Epistel]
Mi. 4,1-5 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1333; Colofon